ดิจิทัลรองรับประชากร3ล้านคน

ภาครัฐให้ความสำคัญกับการพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อปรับปรุง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อต่อการลงทุน เพื่อให้ไทยมีความพร้อมรองรับการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยเฉพาะการวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซีที่ครอบคลุมฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง
          โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเป็นแผนงาน ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพยายามผลักดัน เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจในอีอีซี และรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต โดยได้ดำเนินการสร้างแนวทางการพัฒนาโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ อีอีซีดี ซึ่งอยู่ในพื้นที่อีอีซีและเน้นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้อีอีซีพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้ ที่ทำให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค
          การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของ
          ประเทศ จะครอบคลุมการลงทุนยกระดับ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของไทย มีการเชื่อมโยงสถานีเคเบิลใต้น้ำศรีราชาให้เชื่อมกับโครงข่ายภาคพื้นดินที่ต่อจากไทยไปประเทศเพื่อนบ้าน