กทปส.ตรวจสอบเน็ตชายขอบพร้อมใช้งานปีนี้

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการ ผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กทปส. เปิดเผยว่า กทปส. ได้รับรายงานความคืบหน้าเน็ตชายขอบ พื้นที่ Zone C+ คือ พื้นที่ขอบนอกของจังหวัด พื้นที่ทุรกันดาร จำแนกกลุ่มพื้นที่ชายขอบเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือ 1, กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือ 2, กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคกลาง-ภาคใต้ และกลุ่ม หมู่บ้านพื้นที่ชายขอบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รวม 5 อำเภอของจังหวัดสงขลา) จำนวน 3,920 หมู่บ้าน แล้วเสร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 67 ถึงร้อยละ 97 ในภาพ รวมของแผนงานดำเนินโครงการ และตั้งเป้าให้พร้อมใช้งานภายในปลายปี 2561
          การติดตามผลการดำเนินงานความคืบหน้า ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ กทปส. ซึ่งเราให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามเป้าหมายในระยะเวลา โดยเฉพาะให้ความสำคัญในพื้นที่ชายขอบที่ต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อหวังให้เกิดความเท่าเทียมในประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากเกิดเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่พื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จะเกิดการพัฒนาหลายภาคส่วน อาทิ การศึกษาที่จะสามารถเชื่อมโลกให้เด็กและเยาวชนเกิดการใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาหาความรู้หรือสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ ในด้านการแพทย์ก็ทำให้หน่วยแพทย์ พยาบาลเชื่อมต่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที การพัฒนาด้านการส่งเสริมสินค้า ภาคธุรกิจชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นในการให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ฯลฯ ซึ่งหากพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) วางระบบครบถ้วนจำนวน 3,920 หมู่บ้านสำเร็จ เชื่อมั่นว่าจะเกิดการพัฒนา และลดความเหลื่อมล้ำในด้านคุณภาพชีวิตได้อย่างแน่นอน.