5 ปี สมาร์ทซิตี้ 77 จังหวัด

กรุงเทพธุรกิจ
          การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(สมาร์ทซิตี้) และเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลพยายามผลักดัน เร่งด่วน เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพชีวิต กระจายความเจริญให้ประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ โดยจะให้ความสำคัญกับบิ๊กดาต้า สมาร์ทดาต้า ดาต้าเซนเตอร์ เพื่อนำไปสู่สมาร์ทซิตี้ ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้นำข้อมูลเชิงลึก มาประมวล เพื่อนำไปบิ๊กดาต้ามาใช้ในการวางผังเมืองใหม่และนำไปสู่เมืองอัจฉริยะ
          สมาร์ทซิตี้ จะขยายไปทั้งประเทศแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. เมืองน่าอยู่หรือการปรับปรุง เมืองเดิมให้เป็นสมาร์ทซิตี้ 2.เมืองใหญ่อัจฉริยะ 3.เมืองสมาร์ทซิตี้ที่มีลักษณะเฉพาะตามเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และความเหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ โดยขณะนี้นำร่อง 7 พื้นที่ และจะผลักดันปีหน้า 7 พื้นที่ ตั้งเป้าหมายให้ครบ 77 จังหวัดภายใน 5 ปี
          กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันสมาร์ทซิตี้ แห่งแรกที่ภูเก็ต โดยจะเป็น ต้นแบบการปัญหาด้านจราจรและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก รวมทั้งการจัดการขยะ โดยบริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ติดชิพที่รถบรรทุกขยะ และปล่อยสัญญาณ LORA ทำให้ติดตามเส้นทางรถขนส่งขยะ ป้องกันลักลอบทิ้งนอกเส้นทาง และ กำหนดเวลาการขนส่งเก็บขยะได้ชัดเจน