"ดีอี"ตั้งศูนย์จัดการโครงข่าย เน็ตประชารัฐแบบเรียลไทม์

 “ดีอี” ตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบ Real Time เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน หลังพบเหตุขัดข้องส่วนใหญ่จากสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและจุดเชื่อมต่อระหว่างทางเสีย แจ้งเหตุขัดข้องได้ที่ 1111 กด 88 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
          นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการติดตั้งและเปิดให้บริการเน็ตประชารัฐ และมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี 1 จุด ครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว ทั้งหมด 4,048,466 คน และมีจำนวนเข้าใช้งานทั้งหมด 20,999,973 ครั้ง นับว่าเป็นความคุ้มค่าต่อการลงทุน
          นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน มุ่งใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐมาตลอด จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐแล้ว มากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งกระทรวงดิจิทัลฯ มีแผนงานต่อไป โดยมุ่งสร้างกลุ่มเน็ตอาสาประชารัฐของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาการใช้งานด้านอื่น ๆ ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณ์ แจ้งปัญหาการใช้งาน เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน
          ขณะเดียวกัน กระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐหรือ (Network Operation Center : NOC) โดยศูนย์ดังกล่าว ทำหน้าที่แจ้งเตือนสถานะการทำงานของโครงข่ายและอุปกรณ์ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลเวลาจริง (Real Time) สามารถรับทราบข้อมูลจุดให้บริการเน็ตประชารัฐของทุกหมู่บ้าน ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือเกิดเหตุขัดข้องที่จุดให้บริการที่ไหน เพื่อให้การใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          “หากพบว่าเกิดจากระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตขัดข้อง จะสามารถแก้ไขได้จากส่วนกลางเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ แต่กรณีขัดข้องในลักษณะสายขาด อุปกรณ์เสียหาย จะใช้เวลาในการเดินทางเข้าพื้นที่ โดยจะพยายามดำเนินการแก้ไขให้อินเทอร์เน็ตใช้งานได้โดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน ม.ค. 2561 พบว่า ภาพรวมเกิดเหตุขัดข้องส่วนใหญ่จากสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและจุดเชื่อมต่อระหว่างทางเสีย รองลงมาเป็นสาเหตุจากระบบไฟฟ้าหรือปลายทางปิดอุปกรณ์และเหตุเสียที่จุดติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi ส่วนใหญ่ดำเนินการแก้ไขได้ตามระยะเวลา คิดเป็น 96.73% ของจำนวนเหตุขัดข้องทั้งหมด” นางสาวอัจฉรินทร์ กล่าว
          อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ที่ติดตั้งจุดให้บริการเน็ตประชารัฐ หากพบว่าระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ให้แจ้งมาที่ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1111 กด 88 และ E-mail : tot_csoc_gov@tot.co.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามและแนะนำในการใช้ รวมถึงประสานงานเพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง
          นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้ตั้งคณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐและการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐที่มีข้อร้องเรียน เรื่องคุณภาพการใช้งาน