ดีอี"ทุ่มงบจัดงาน DIGITAL2018 ใช้เงินเกือบ200ล. แต่ว่าจ้างแบบเจาะจง

รายงานข่าวแจ้งว่า งาน Digital Big Bang 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม (กระทรวงดีอี) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันในวันที่ 19 กันยายน 2561 ได้ถูกตั้งข้อสังเกตถึง ความเหมาะสมในการว่าจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ใช้งบประมาณ 198 ล้าน 5 แสนบาท โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคัดเลือกให้บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีคำประกาศ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ลงนามโดย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่า การจัดงานนี้มาตั้งแต่ปี 2560 แล้ว โดยในปี 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ใช้วิธีการจัดจ้างผู้บริหารงานสัมมนาและนิทรรศการ Digital Thailand Big Bang 2017 โดยวิธีการพิเศษ ซึ่งในครั้งนั้นสำนักงานฯ ได้อนุมัติให้ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดงาน โดยจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 93 ล้าน 9 แสนบาท ขณะที่การอนุมัติในครั้งที่ 2 นี้ ก็ลงนามโดย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเช่นกัน แต่กลับใช้การประมูลแบบเจาะจง
          รายงานข่าวระบุว่า ประเด็นที่ข้อสงสัยที่มีการตั้งคำถามไปยังกระทรวงดิจิทัลฯ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคือ เหตุใดจึงใช้วิธีการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ในปี 2560 และใช้วิธีจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ในปี 2561 ซึ่งน่าจะผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศในกฎกระทรวง ที่กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อหนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้างที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 แสนบาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ลงนามโดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
          นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก หน้า 32 ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560 วงเล็บสอง ระบุว่า กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ง) มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก อาจก่อให้เกิดความล่าช้า และอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
          รายงานข่าวระบุว่า คำถามและข้อสงสัยของสังคมต่อการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ  Digital Thailand Big Bang 2018 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะต้องตอบให้ได้ก็คือ  ถือเป็นงานเร่งด่วนฉุกเฉินจนต้องใช้วิธีการ จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือไม่ ทั้งๆ ที่งานนี้ผู้จัดงานรู้ ล่วงหน้ามาก่อนและเป็นงานที่จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2