"ดีป้า"ลุย3เอ็มโอยูหวังดึงลงทุนอีอีซี

กรุงเทพธุรกิจ - ดีป้าเดินหน้าจัดทำ ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศในรูปแบบบันทึกข้อลงเอ็มโอยู เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม ในพื้นที่อีอีซี ใน 3 ประเด็นประกอบด้วย การทดสอบเทคโนโลยี 5จี พัฒนาอีอีซี สตาร์ทอัพ ฮับ พ่วงดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ และสถาบันไอโอที
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า หลังจากการประชุมคณะกรรมการร่วม ว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจไทย-จีน เมื่อวันที่ 25 ที่ผ่านมา มีการหารือส่วนของการขยายการค้าและ การลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การท่องเที่ยว การเงิน ดิจิทัล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง การเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียง เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นอกจากนี้ มีการลงนามความร่วมมือใน 3 ฉบับ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับแรก เป็นความร่วมมือ ในการพัฒนาสนามทดสอบและพันธมิตร เพื่อนำเทคโนโลยี 5จี ไปใช้ในช่วงต้นระหว่างดีป้า และ บริษัท หัวเว่ย ประเทศไทย โดยความ ร่วมมือนี้ครอบคลุมการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ คลื่นความถี่เพื่อทดสอบระบบ5จี การสร้าง พันธมิตรระหว่างหน่วยงานรัฐ สถาบัน การศึกษา บริษัทเอกชนในภาคอุตสาหกรรม
          บันทึกข้อตกลงฉบับที่ 2 ความร่วมมือ พหุภาคีในการพัฒนาอีอีซี สตาร์ทอัพ ฮับ ระหว่างดีป้ากับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และบริษัท Tus-Holdings ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกิจกรรม ความร่วมมือจะให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การพัฒนาสตาร์ทอัพ โดยเน้น ศึกษาและสร้างโมเดลในการพัฒนา ให้สามารถ แข่งขันในระดับนานาชาติได้
          2. พัฒนาระบบสนับสนุนสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล โดยเน้น การแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาโมเดล การสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนากลไก การบ่มเพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการ สนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล และ 3. พัฒนา กำลังคนเพื่อรองรับธุรกิจสตาร์ทอัพ และ ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล โดยเน้น การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากำลังคน ดิจิทัลในระดับประเทศ
          บันทึกข้อตกลงฉบับที่ 3 เป็นความ ร่วมมือในการพัฒนาสถาบันไอโอทีและ ดิจิทัลพาร์คประเทศไทย ระหว่างดีป้าและ บริษัท Tus-Holdings มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนาสถาบันไอโอทีและดิจิทัลพาร์ค ประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็น รูปธรรม โดยเน้นกิจกรรมความร่วมมือ ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย การจัดการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์สำหรับ การพัฒนาดิจิทัลพาร์ค หรือเขตพื้นที่ นวัตกรรมการแสวงหาโอกาสและความ เป็นไปได้ในการลงทุนในดิจิทัลพาร์คร่วมกัน
          "ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงทั้ง 3 ฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี และอาจกล่าวได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาอีอีซีในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกิดจากการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างแท้จริง"