ดีอีไฟเขียวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ที่มีภารกิจในการให้บริการการนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์อาวุธ รวมทั้งเห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำงานปรับปรุงประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
          นอกจากนี้ ยังได้รับทราบความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนงานเร่งด่วนของคณะ กรรมการฯ ในปี 2561-2562 ได้แก่ 1. การจัดทำหลักเกณฑ์การให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยให้คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขรายละเอียดหลังจากรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการแล้ว 2. การจัดทำร่างหลักเกณฑ์เอกสารที่มีความมั่นคงปลอดภัย 3. อยู่ระหว่างการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลในรูปแบบโอเพ่น ดาต้า/โอเพ่น API รองรับการใช้ประโยชน์ จากบิ๊ก ดาต้า และ 4. การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้งานดิจิทัล ID เนื่องจากปัจจุบันมีการดำเนินการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้งาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมในอนาคต.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 28 ส.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--