ตั้งคณะกรรมการชวนลงทุนดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์

กระทรวงดีอี ตั้งคณะกรรมการเชิญชวน-คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนศูนย์ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ คาดเริ่มดำเนินการ ก.พ.2562
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า แนวทางในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ จะเน้นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้เสนอนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล จะประกอบด้วย ปลัดกระทรวงดีอี เป็นประธาน และผู้แทน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อัยการสูงสุด และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นกรรมการและเลขานุการ เป็นต้น
          ทั้งนี้ จะทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ก่อนการประกาศเชิญชวน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนคัดเลือกผู้ร่วมลงทุน รวมถึงการคัดเลือกบริษัทเอกชน เจรจา จัดทำร่างสัญญาร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ทั้งนี้คาดว่าการจัดทำร่างประกาศเชิญชวนฯ จะเสร็จสิ้นภายในเดือนต.ค. 61 คัดเลือกได้เอกชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในเดือน ม.ค.62 และลงนามในสัญญาพัฒนาโครงการในเดือน ก.พ.62
          ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ซึ่งดีป้าได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน 1,670 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT 1 และ 2 ในดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ อีกทั้งยังได้หารือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างสนามทดสอบเทคโนโลยี 5 จี คู่ขนานกับการพัฒนาพื้นที่ดิจิทัลพาร์ค และสถาบัน IoT รองรับการลงทุนของผู้ประกอบการ