"ดีอี"ฟอร์มทีมลงทุนอีอีซีดีเตรียมลงนามสัญญาก.พ.62

กรุงเทพธุรกิจ - กระทรวงดีอีเตรียม ตั้งคณะกรรมการเชิญชวน-คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการดิจิทัลพาร์คฯเริ่ม ดำเนินการก.พ.2562 พร้อมลุยจัดตั้งสถาบันไอโอทีแห่งอนาคต ได้รับการจัดสรร งบประมาณจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,670 ล้านบาท
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ หรือ อีอีซีดี) ว่าแนวทางการพัฒนาโครงการฯ โดยเน้นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงดีอี ได้เสนอ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในที่ประชุม ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
          โดยคณะกรรมการจะประกอบด้วย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดีอี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงบประมาณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมเป็นกรรมการ และผู้แทนจาก บมจ.กสท โทรคมนาคมเป็นกรรมการและเลขานุการ
          เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ก่อนการประกาศเชิญชวน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินงานคัดเลือกผู้ร่วมลงทุน รวมถึงการ คัดเลือกบริษัทเอกชน การเจรจา และจัดทำ ร่างสัญญาร่วมลงทุนกับภาคเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก อีกทั้งเรียกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนเข้าชี้แจงหรือ จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน การพิจารณาการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามความเหมาะสม
          นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัล กล่าวว่า กระทรวงได้เตรียมแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 6 ด้าน พร้อมกันนี้ จะทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่ รวมถึง การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นระยะ
          นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เชิญผู้แทน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ชี้แจงหรือให้ข้อมูล และประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้คาดว่าการจัดทำ ร่างประกาศเชิญชวนฯ จะเสร็จสิ้นภายในเดือนต.ค. 2561 คัดเลือกได้เอกชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในเดือนม.ค.2562 และลงนามในสัญญาพัฒนาโครงการในเดือนก.พ.2562
          สำหรับความคืบหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (ไอโอที) ดีป้าได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ในกรอบวงเงิน งบประมาณ 1,670 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างอาคารนวัตกรรมไอโอที 1 และ 2 บนพื้นที่ขนาด 30 ไร่ ในโครงการดิจิทัลพาร์ค โดยกระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้กสท และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดิจิทัลพาร์ค และสถาบันไอโอทีให้กับนักธุรกิจและนักลงทุนจากประเทศต่างๆ ได้รับทราบ