"ประจิน" ชูศูนย์ดิจิทัลชุมชนช่วยชาวบ้าน

  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยุติธรรม ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)เปิดเผยว่า จากการตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบูรพา ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ศูนย์ดิจิทัลชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งเพราะผู้นำชุมชน คือ เจ้าอาวาสวัดบูรพาที่ทำให้เป็นแกนหลักในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้เกิดประโยชน์ จึงมอบนโยบายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)ตรวจสอบและทำให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 2,200 แห่ง มีความเข้มแข็งและดูแลตัวเองได้ด้วยโดยเน้นการใช้บุคลากรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์
          "รัฐบาลให้ความสำคัญการส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้สร้างงานในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทำให้ชุมชนเข้มแข็ง อีกทั้งยังได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.)เน้นสร้างความเข้าใจให้ชุมชนรู้เท่าทันเทคโนโลยีดีจิทัล และใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมนำโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐมาเสริมซึ่งกันและกันด้วย"
          นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.)กล่าวว่า ได้ตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเมื่อทำบัญชีทรัพย์สินแล้วเสร็จ ก็จะทยอยส่งมอบทรัพย์สินให้กับชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลต่อไป ขณะเดียวกัน สดช.ก็ต้องเข้าไปส่งเสริมการใช้งานศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นกัน.
--จบ--