สหภาพกสทฯพร้อมควบรวมทีโอที

ลงมติเอกฉันท์จากสมาชิก ประชุมใหญ่วิสามัญ
          กรุงเทพธุรกิจ สหภาพกสทฯ จัดประชุม ใหญ่วิสามัญผ่าทางออกแก้วิกฤติปัญหา องค์กร หลังคนร.มีคำสั่งไปคุยกับทีโอที เรื่องตั้ง 2 บริษัทลูกขึ้นมาใหม่ ด้าน ประธานฯ ชี้เพื่อนสมาชิกลงมติเห็นด้วย แนวทางควบรวมบริษัทกับทีโอที เชื่อ ดีกว่า แยก 2 บริษัทใหม่อ้างยังคงสถานภาพ เป็นรัฐวิสาหกิจ  หยุดการดำเนินธุรกิจ ที่แข่งขันกันเอง ร่วมกันใช้ประโยชน์จาก ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่วิสามัญ ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกสทฯ  เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยสหภาพฯ กสทได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการ (บอร์ด) ประธานคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจง ประเด็นรายละเอียด แนวทางการแก้ไข ปัญหาของกสทฯกับบมจ.ทีโอที ที่ต้อง เสนอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอี) พิจารณาก่อนนำเสนอ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะ กรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อแก้ปัญหา 2 รัฐวิสาหกิจ แทนการตั้ง 2 บริษัทลูกใหม่ขึ้นมา
          โดยในประเด็นดังกล่าว นายพิเชฐ ดุงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงดีอี ได้ตั้ง คณะทำงานพิจารณาแผนรองรับ การเปลี่ยนผ่านของทีโอทีและกสทฯ โดยมีปลัดกระทรวงดีอีเป็นประธาน ดังนั้น ในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้ง ดังกล่าว จึงได้มีการหารือถึงวาระพิจารณา การปรับโครงสร้าง แนวทางการควบรวม ทีโอทีและกสทฯโดยมีพล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ รองประธานบอร์ด พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางธันวดี วงศ์ธีรฤิทธิ์ และนายหรรษา ชีวะพฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสทฯ เข้าร่วมชี้แจง โดยสรุปว่า เพื่อให้ เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชนผู้ใช้ บริการ และความมั่นคงอยู่รอดขององค์กร และตอบโจทย์ของคนร.โดยไม่ต้องแยก บริษัทลูกเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
          ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้ขอมติเรื่อง แนวนโยบายการปรับโครงสร้างแนวทาง การควบรวมทีโอทีและกสทฯ ว่าเห็นชอบ หรือไม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับแนวทางการควบรวมของ 2 องค์กรดังกล่าว เพื่อจะเป็นบริษัทกิจการ สื่อสารโทรคมนาคมของรัฐให้เป็นหนึ่งเดียว และยังคงสถานะภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ลดการลงทุนซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ หยุดการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกันเอง ร่วมกันใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          เขา กล่าวว่า นอกจากนี้มติที่ 2 คือจะ มอบหมายให้กรรมการของสหภาพกสทฯ ในฐานะตัวแทนพนักงานเข้าร่วมเป็นคณะ ทำงาน ศึกษาแนวทางและรูปแบบการควบรวม บริษัทและต้องมาชี้แจงให้กับสมาชิกได้รับทราบ ความคืบหน้าในการประชุมของคณะทำงาน ชุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
          ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า แนวทางการตั้ง  2 บริษัทลูกใหม่คือบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์ แห่งชาติ (เอ็นบีเอ็น) และ บริษัท โครงข่าย ระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (เอ็นจีดีซี) อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น จึงมีแนวคิดควบรวมทีโอทีและกสทฯ เป็นบริษัทเดียวในชื่อบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด แต่ในการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง ที่ผ่านมา จากจำนวน 5 ครั้งในการประชุม ยังไม่สามารถหาข้อสรุปไปในแนวทางเดียวกันได้ อีกทั้งยังไม่มีท่าทีจากทีโอทีว่าจะเห็นด้วย หรือไม่ แต่ทางสหภาพกสทฯ เองนั้นมีมติ ยินดีที่จะเข้าไปรวมกับทีโอที