สถิติลำปางลั่น ปีนี้ลุยให้ครบอีก500/ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ติดเน็ตประชารัฐ245หมู่บ้าน

 ลำปาง : นายรังสรรค์ ธรรมชัยสถิติจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ โดยให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งโครงข่าย จำนวน 24,700 หมู่บ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 mbps สำหรับการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อเพิ่มโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ จ.ลำปาง ในปี 2560 ที่ผ่านมา  ได้ติดตั้งครอบคลุม 13 อำเภอ55 ตำบล และ 245 หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนในเฟสที่ 2 เป็นหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบจำนวน 91 หมู่บ้าน และเฟสที่ 3 จำนวน225 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 561
          หมู่บ้าน ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2561 นี้
          นายรังสรรค์ กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐหรือการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
          ในจังหวัดลำปาง ในปี 2561 ได้ประสานผู้นำชุมชน และวิทยากรเน็ตประชารัฐ1 ทีม เป็นทีมที่ปรึกษาการใช้งานเน็ตประชารัฐให้ประชาชน หมู่บ้านละ 30-40 คน พร้อมมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ โดยส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน
          และผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 245 หมู่บ้าน เช่นจำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร  แหล่งน้ำ อาชีพหลัก และอื่นๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐด้วย
          "ประโยชน์ของการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐที่ประชาชนจะได้รับ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลในหมู่บ้านด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ และขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงข้อมูลแพทย์ และการปรึกษาแพทย์ผ่านออนไลน์ และเกษตรกรหรือผู้ประกอบการชุมชนเข้า ถึงตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนรับรู้ถึงประโยชน์ของโครงการ เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียม และทั่วถึงในการเข้าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ ประชาชนรวมถึงการสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพการศึกษา และการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพให้กับชุมชน" นายรังสรรค์ กล่าว