แคท-สกว.ปั้นบุคลากรอุตสาหกรรมดิจิทัล

แคท จับมือ สกว. เร่งสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยปีละ 50 ล้านบาท
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) กล่าวว่า แคทและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (Internet of Things) หรือไอโอที (IoT) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเล็งเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อีกทั้งร่วมกันสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยที่จะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและความรับผิดชอบของแคท ที่จะเสริมสร้าง สมาร์ท ซิตี้ ที่ประเทศไทยต้องสร้างบุคลากร "นักวิจัย 4.0" และนวัตกรรมของไทยเอง เพื่อยกระดับภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ
          ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์ในการทำงานของ สกว. คือ ยกระดับด้านอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาห กรรมดิจิทัล ซึ่งการวิจัยและพัฒนาเป็นรากฐานสำคัญต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมุ่งที่จะพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นสมาร์ท ซิตี้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจราจร ด้านการขนส่ง ด้านสุขภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง 
          ทั้งนี้ เทคโนโลยีด้าน IoT รวมไป ถึงฐานข้อมูล บิ๊กดาต้า และ AI จะเข้ามา มีบทบาทต่อการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ใหม่ ๆ ซึ่ง 2 หน่วยงานได้สนับสนุนทุนวิจัยหน่วยงานละ 25 ล้านบาทต่อปี เป็นเวลา 3 ปี.อุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาห กรรมดิจิทัล ซึ่งการวิจัยและพัฒนาเป็นรากฐานสำคัญต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมุ่งที่จะพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นสมาร์ท ซิตี้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจราจร ด้านการขนส่ง ด้านสุขภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
          ทั้งนี้ เทคโนโลยีด้าน IoT รวมไป ถึงฐานข้อมูล บิ๊กดาต้า และ AI จะเข้ามา มีบทบาทต่อการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ใหม่ ๆ ซึ่ง 2 หน่วยงานได้สนับสนุนทุนวิจัยหน่วยงานละ 25 ล้านบาทต่อปี เป็นเวลา 3 ปี.