กสทฯดันทุนงานวิจัยบูม"บิ๊กดาต้า-ไอโอที"

กรุงเทพธุรกิจกสทฯจับมือสกว.ลงนามเอ็มโอยู ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีสื่อสารเต็มสูบ นำร่อง บิ๊กดาต้า แพลตฟอร์มพร้อมทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจำนวน50 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี  โดยมุ่งบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยการสร้างแวลลูครีเอชั่นครบวงจร เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต
          พ.อ.สรรพชัย  หุวะนันทน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ. กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า กสทฯ และสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อร่วมกันทำงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของประเทศ ด้านการวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าอินเทอร์เน็ตออฟ ธิงส์ (ไอโอที) ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  โดยกสทฯเล็งเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อีกทั้ง ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยที่จะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง และความรับผิดชอบของกสทฯตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เป็นผู้เสริมสร้างการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ  (สมาร์ท ซิตี้) โดยทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นตรงกันว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือการสร้างบุคลากร  "นักวิจัย 4.0" และนวัตกรรมของไทยเอง อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนา และยกระดับ ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้
          ด้านนายสุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) กล่าวว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์ในการทำงานของ สกว. คือยกระดับด้านอุตสาหกรรมของประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งการวิจัย และพัฒนาเป็น รากฐานสำคัญต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศโดยมุ่งที่จะพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นสมาร์ท ซิตี้ทั่วทั้งประเทศ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจราจรด้านการขนส่งด้านสุขภาพ  ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
          ทั้งนี้ เทคโนโลยีด้านไอโอที รวมไปถึงฐานข้อมูลบิ๊ก  ดาต้าและปัญญาประดิษฐ์  (เอไอ)จะเข้ามามีบทบาทต่อการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
          ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างสกว.กับกสทฯที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี  และมีความพร้อมรวมทั้งยังร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยหน่วยงานละ  25 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ จะช่วยผลักดันงานวิจัยในด้านดิจิทัล  อีโคโนมีให้ก้าวต่อไป และช่วยพัฒนานักวิจัยร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้สามารถดำเนินควบคู่กันไปข้างหน้า