เปิดชิงคลื่นมือถือรอบใหม่ไร้เงาเอกชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประมูลคลื่น 1800 และ 900 MHz ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้กำหนดกรอบเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยกำหนดให้วันที่ 9 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2561 เป็นการเชิญชวนและรับคำขอผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล ทั้งนี้ปรากฏว่าช่วงแรกๆ ที่ผ่านมา ยังไม่มีผู้ประกอบการค่ายมือถือใด เข้ามาแสดงความจำนงแต่อย่างใด
          สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นการเปิดประมูลใหม่ครั้งที่ 2 หลังจากรอบแรกกำหนดไว้วันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาไม่มีผู้ยื่นคำขอเพื่อเข้าประมูล โดยผู้ประกอบการ อ้างมีคลื่นถือครองไว้มากพอให้บริการแล้ว ทางสำนักงาน กสทช.จึงปรับหลักเกณฑ์ประมูลใหม่ คือ จำนวน 9 ใบอนุญาตต่อคลื่นความถี่ 5 MHz ราคาเริ่มต้นประมูลอยู่ที่ 12,486 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกันการประมูล 2,500 ล้านบาท การชำระเงินแบ่งเป็น 3 งวด กรณีผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าประมูลภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล สำนักงาน กสทช. จะริบหลักประกันการประมูลจำนวน 2,500 ล้านบาท และผู้ชนะการประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,875 ล้านบาทต่อหนึ่งใบอนุญาตที่ชนะการประมูล วันประมูล คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2561
          ส่วนหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 900 MHz ขนาดคลื่นความถี่ที่นำมาประมูลเป็น 5 MHz ราคาเริ่มต้นประมูล 35,988 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 72 ล้านบาท ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลหนึ่งราย กสทช. จะเปิดรับคำขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติมอีก 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล หลังจากครบ 30 วัน หากยังมีผู้เข้าร่วมการประมูลเพียงหนึ่งราย กสทช. จะดำเนินการประมูล โดยผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเคาะเสนอราคาเพิ่มไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ในการประมูลครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางหลักประกันการประมูล 1,800 ล้านบาท
          ส่วนการชำระเงินแบ่งเป็น กรณีผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าประมูลภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล สำนักงาน กสทช. จะริบหลักประกันการประมูลจำนวน 1,800 ล้านบาท และผู้ชนะการประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 5,399 ล้านบาท วันประมูลคือ 18 สิงหาคม 2561