"สหภาพ กสท"นัดถก18กค. สางปมตั้งบ.โทรคมแห่งชาติ

 ผู้สื่อข่าวรายงานความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Co.,) ซึ่งเป็นการ ควบรวม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่า ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท หรือ สร.กสท จะจัดประชุมใหญ่วิสามัญ โดยจะเชิญ ผู้แทนกรรมการ บริษัท กสท กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะทำงาน เข้าร่วมชี้แจงประเด็นรายละเอียดแนวทาง อุปสรรคการจัดตั้ง ก่อนเสนอต่อ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พิจารณา ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
          สำหรับการเข้าร่วมชี้แจงครั้งนี้เป็นไปตามที่ นายกรัฐมนตรี มีคำสั่ง ให้แก้ไขและลดปัญหาความ ขัดแย้งร้องเรียน ด้วยการพูดคุยและหาวิธีปฏิบัติที่ เหมาะสม สำหรับรัฐวิสาหกิจบางอย่างอาจต้องมีระยะเวลา เปลี่ยนผ่าน
          ก่อนหน้านี้ฝ่ายบริหารและคณะทำงาน ได้เสนอหลายแนวทาง เพื่อให้คณะกรรมการ (บอร์ด) กสท พิจารณา เมื่อครั้งประชุมบอร์ดกสท วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โดยบอร์ด กสท เห็นชอบแนวทางโดยการควบรวม กสท  และ ทีโอที เป็นนิติบุคคลเดียว จัดตั้งเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Co.,) เพื่อลดการลงทุน ซ้ำซ้อน ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพจากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ไม่แข่งขันกันเองระหว่างหน่วยงานรัฐ
          อย่างไรก็ตาม การหารือยังมีประเด็นที่ยังไม่ได้ ข้อสรุป เช่น ระยะการควบรวม ที่ยังมีความเห็นแตกต่างกัน ระหว่างผู้บริหาร กสท และ ทีโอที เพื่อให้ได้ข้อสรุปเดียวกัน และหากทั้งสอง บริษัท ยังสรุปไม่ตรงกัน ก็จะนำเสนอไปยัง คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และคนร.ตามลำดับ