SAMARTคว้างานใหม่ มูลค่าเฉียด2.5พันล้าน

SAMART คว้า 2 งานใหม่ มูลค่าเฉียด 2.5 พันล้านบาท แบ่งเป็นงานก่อสร้างงานด้านโยธา พร้อมจัดหา-ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. มูลค่า 2,226.80 ล้านบาท และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV ลำภูราของ กฟผ.มูลค่า 268.18 ล้านบาท
          นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART เปิดเผยว่า บริษัท เทด้า จำกัด หรือ TEDA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด อยู่ที่ 94.35% ได้ลงนามในสัญญากิจการค้าร่วม (Consortium Agreement) กับ China Energy Engineering Group Hunan Electric Power Design Institute Company Limited โดยใช้ชื่อว่า “The Consortium of Teda Company Limited and China Energy Engineering Group Hunan Electric Power Design Institute Company Limited” ในสัดส่วน 80.01% : 19.99%
          ทั้งนี้ The Consortium of Teda Company Limited and China Energy Engineering Group Hunan Electric Power Design Institute Company Limited ได้รับหนังสือแจ้งตกลงจ้างงานก่อสร้างงานด้านโยธา พร้อมจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครอาเซียนถนนจรัญสนิทวงศ์ (โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา มูลค่าสัญญาก่อสร้างรวม 2,226.80 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          โดยมีสัดส่วนเป็นมูลค่าสัญญา แบ่งเป็น TEDA มูลค่าสัญญา 1,781,601,735 บาท และ China Energy Engineering Group Hunan Electric Power Design Institute Company Limited มูลค่าสัญญา 445,198,265 บาท
          ทั้งนี้ กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ก.ค. 2564 โดยการรับรู้รายได้เป็นไปตามสัดส่วนความสำเร็จของงาน และให้ Consortium ดังกล่าว จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป
          นอกจากนี้ TEDA ยังได้รับหนังสือแจ้งตกลงจ้างจัดหาและจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV ลำภูรา สำหรับโครงการปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2 และแผนงานติดตั้งระบบดับเพลิงสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา มูลค่าสัญญาก่อสร้างรวม 268,184,577.53 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          ขณะเดียวกัน กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มี.ค. 2563 โดยการรับรู้รายได้เป็นไปตามสัดส่วนความสำเร็จของงาน และให้ TEDA จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป