กสทช.เคาะประมูลคลื่น900 ลดราคาตั้งต้น 2 พันล้าน เหลือ 35,988 ล้าน

“กสทช.” ลดราคาตั้งต้นประมูลคลื่น 900 MHz เหลือ 35,988 ล้านบาท หลังผู้ชนะประมูลต้องลงทุนระบบป้องกันคลื่นรบกวน เปิดประมูล 1 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz เคาะราคาวันที่ 18 ส.ค. 2561 ส่วนคลื่น 1800 MHz เปิดประมูล 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz ราคาตั้งต้น  12,486 ล้านบาท เคาะราคาวันที่ 19 ส.ค. 2561
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กสทช.วาระพิเศษเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz
          โดยหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz กำหนดให้ประมูลคลื่นความถี่รวม 45 MHz แบ่งออกเป็น 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถประมูลได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นประมูลอยู่ที่ 12,486 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 ล้านบาท และผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางหลักประกันการประมูล 2,500 ล้านบาท
          สำหรับการชำระเงินแบ่งเป็น 3 งวด งวดแรกชำระ 50% ของราคาประมูลสูงสุด งวดที่ 2 ชำระ 25% ของราคาประมูลสูงสุด และงวดที่ 3 ชำระ 25% ของราคาประมูลสูงสุด กรณีผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าประมูลภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล สำนักงาน กสทช.จะริบหลักประกันการประมูล 2,500 ล้านบาท และผู้ชนะการประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 1,875 ล้านบาทต่อ 1 ใบอนุญาต ที่ชนะการประมูล
          ส่วนหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 900 MHz กำหนดให้ประมูลคลื่นความถี่ 1 ใบอนุญาต จำนวน 5 MHz ราคาเริ่มต้นการประมูลอยู่ที่ 35,988 ล้านบาท จากเดิม 37,988 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 72 ล้านบาท และผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางหลักประกันการประมูล 1,800 ล้านบาท
          “ราคาเริ่มต้นประมูลคลื่น 900 MHz เดิมอยู่ที่ 37,988 ล้านบาท แต่เห็นว่าผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้รับภาระในการลงทุนระบบป้องกันคลื่นรบกวน ดังนั้นจึงให้หักค่าจัดทำระบบป้องกันการรบกวน 2,000 ล้านบาท จากราคาเริ่มต้นประมูลเลย ทำให้ราคาเริ่มต้นประมูลอยู่ที่ 35,988 ล้านบาท จากเดิมให้หักจากราคาปิดประมูล” นายฐากร กล่าว
          ทั้งนี้ การชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz แบ่งเป็น 4 งวด งวดแรก ชำระ 4,020 ล้านบาท งวดที่ 2 ชำระ 2,010 ล้านบาท งวดที่ 3 ชำระ 2,010 ล้านบาท และงวดที่ 4 ชำระเงินค่าประมูลส่วนที่เหลือทั้งหมด กรณีผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าประมูลภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล สำนักงาน กสทช.จะริบหลักประกันการประมูลจำนวน 1,800 ล้านบาท และผู้ชนะการประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 5,399 ล้านบาท
          ขณะเดียวกัน ที่ประชุม กสทช.ให้นำร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ทั้งย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ทั้ง 2 ฉบับ ไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาภายในวันที่ 5 ก.ค. 2561 หลังจากนั้นในวันที่ 6 ก.ค.-7 ส.ค. 2561 ดำเนินการเชิญชวนและรับเอกสารคำขอผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล, วันที่ 8 ส.ค. 2561 เปิดให้ยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูล, วันที่ 15 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ จากนั้นวันที่ 18 ส.ค. 2561 กำหนดให้เป็นวันประมูลคลื่น 900 MHz และวันที่ 19 ส.ค. 2561 กำหนดให้เป็นวันประมูลคลื่น 1800 MHz