จุฬาฯเสริมแกร่งรับยุคดิจิทัล

โพสต์ทูเดย์ - วิศวะจุฬาฯ ผนึกภาครัฐและเอกชนเปิดเวทีเสวนาระดับนานาชาติ พร้อมอวดโฉมนวัตกรรมและเทคโนโลยี หวังเสริมแกร่งรับมือยุคดิจิทัล
          นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีความสำคัญกับทุกภาคส่วน โดยถือเป็นโอกาสของภาคเอกชนในการเข้าถึงตลาดใหม่ อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม
          ขณะที่ผู้บริโภคนั้นจะเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลเพื่อประโยชน์แก่สังคม และตัวบุคคล ส่วนของภาครัฐจะเป็นการปรับกระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล
          ด้าน นายลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ทางคณะได้ร่วมกับสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนรวม 20 แห่ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 20 แห่ง ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2018) ครั้งที่ 33 โดยปีนี้จัดที่ประเทศไทยงานจัดในวันที่ 4-7 ก.ค. 2561 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          สำหรับภายในงานจะมีการจัดนิทรรศ การแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การจัดเสวนาวิชาการเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นและเป็นปีแรกที่จัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับอุดมศึกษา คาดมีผู้เข้าร่วมงานราว 5,000 คน