รู้จัก"สมาร์ท อะคาเดมี่"จปร."ผ่านแพลตฟอร์มไอโอที

กรุงเทพธุรกิจ ไทยแลนด์ 4.0 ยังคงเดินก้าวไปหน้า โดยระยะนี้ จะมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาร์ท ซิตี้ หรือ เมืองอัจฉริยะ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจน นั่นคือ ไอโอที โดยมีการสื่อสารและสั่งงานระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ผ่านโครงข่ายลอร่าแวน ที่ใช้พลังงานและคลื่นความถี่ต่ำ ทำให้มีความเสถียรสำหรับการใช้งานในระยะยาว
          ล่าสุดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) และบมจ. กสท โทรคมนาคม  ร่วมกัน ในการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการนำโครงข่าย LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) หรือ ลอร่าแวน ไปใช้พัฒนา ระบบนิเวศนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) เพื่อรองรับการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
          เสริมศักยภาพบุคลากร
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กสทฯ กล่าวว่า "โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ถือเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการทหารที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจากความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางเทคโนโลยี และยังจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ของ รร.จปร. และบุคลากรของกสทฯ ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนจะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจากกสทฯ ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมภารกิจของ รร.จปร."
          ขณะที่พ.อ.วิวัต เรืองมี อาจารย์ไฟเบอร์ออฟติก และการสื่อสารทางแสง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กล่าวว่า  ได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการประกวด TOP GUN Rally 2018 ซึ่งจัดโดย TESA ร่วมกับกสทฯ และองค์กรระดับชั้นนำอีกหลายแห่ง จึงเกิดความคิดที่จะนำเทคโนโลยีลอร่าแวน มาส่งต่อให้กับนักเรียนนายร้อยได้นำมาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีกลุ่มนักเรียนนายร้อย ที่ให้ความสนใจและได้นำมาพัฒนาเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะเฝ้าตรวจ/เฝ้าระวังในการรักษาความปลอดภัย การที่ กสทฯ ให้การสนับสนุนโครงข่าย ลอร่าแวน มั่นใจว่าจะช่วย ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อย ได้เรียนรู้และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  และเชื่อว่าอนาคตข้างหน้า รร.จปร. จะกลายเป็น สมาร์ท อะคาเดมี่อีกแห่งหนึ่งของไทย
          ไอโอทีอุดช่องโหว่เครือข่าย
          ด้านนนร.วรทร กิจวารี หัวหน้ากลุ่มจัดทำโครงงาน กล่าวว่า มีความสนใจด้านเทคโนโลยีลอร่าแวนมานานแล้ว เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไอโอที ทำงานได้ทั้งในการเฝ้าตรวจ เฝ้าระวังในการรักษาความปลอดภัย ที่จะช่วยเตือนและส่งสัญญาณให้รู้ เมื่อมีผู้เข้ามาในพื้นที่ของ รร.จปร. ซึ่งในบางจุดไม่สามารถเข้าถึงได้ บางพื้นที่เป็นจุดอับไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยอุดรอยต่อในช่วงผลัดเปลี่ยนเวรยาม  จึงคิดว่า เป็นประโยชน์อย่างมาก และในอนาคต ก็จะร่วมกับเพื่อนๆ พยายามคิดค้นอุปกรณ์อัจฉริยะใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ด้านอื่นๆ ให้เพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน
          ทั้งนี้ ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ในครั้งนี้ยังจะมีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของแต่ละ หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นการต่อยอดและช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง โดยกสทฯ ให้การสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบลอร่าแวน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ,คลาวด์ คอมพิวติ้ง และบริการโทรศัพท์เคลื่อน
          จึงนับเป็นความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่ง ระหว่างเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทต่อสถาบันการศึกษาอันเป็นเสาหลัก ของประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเสริมประสิทธิภาพในการค้นคิดนวัตกรรมและต่อยอดความรู้ให้กับบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น คณาจารย์และนักเรียนนายร้อย เพื่อการ ก้าวไปสู่สมาร์ท อะคาเดมี่ได้ในที่สุด