เร่งเข็นก.ม."รัฐบาลดิจิทัล"เข้าครม.

กรุงเทพธุรกิจ "กอบศักดิ์"เร่ง ก.ม.รัฐบาลดิจิทัลเข้า ครม.ภายใน 1 เดือน ชี้เป็นก.ม.สำคัญในการปฏิรูปราชการ นายกฯสั่งปรับปรุงการให้บริการประชาชนเน้นความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
          นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน) (สพร.) ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ..ตามขั้นตอน ของมาตรา77รัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นหนึ่งในกฎหมายที่รัฐบาลเร่งรัด ภายใต้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระยะเร่งด่วนภายใน 8 เดือน
          ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกลไกสำคัญการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย4.0 เพราะขณะนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็น การทำธุรกรรมต่างๆ มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ จัดทำและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่(บิ๊กดาต้า) ทั้งหมดนี้มีนัยต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หากรัฐบาลประเทศไหนสามารถ บริหารภาครัฐให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้มากเท่าไรก็จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะตอบโจทย์การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้
          "พ.ร.บ.ฉบับนี้จะตอบโจทย์ การให้บริการ แก่ประชาชนของภาครัฐ รวมถึงเป็นกฎหมายจะทำให้มีการ นำข้อมูลต่างๆออกมาเชื่อมโยง แยกระหว่างข้อมูลที่เป็นความลับของ ราชการและถังข้อมูลที่ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ หลังการรับฟังความเห็นแล้วคาดว่าจะเข้า ครม.ได้ภายใน 1 เดือน ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ทันที"
          แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อ วันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้เร่งรัดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 4 ด้าน ได้แก่ 1.การบริการประชาชนให้เร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารประชาชนเมื่อต้องมีการติดต่อหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนภายใน 6 เดือน
          2.ให้หน่วยงานกลางเร่งรัดพัฒนาระบบการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยกรขององค์กร มีระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนประสิทธิภาพการทำงาน 3.นำเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ เชื่อมโยง ข้อมูลทุกระบบให้สอดคล้องกันในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และ 4.ด้าน ความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ