CAT พลิกบทสู่ผู้ให้บริการดิจิทัลครบวงจร

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยถึงการปรับเปลี่ยนบทบาทของ CAT จากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่สามารถให้บริการได้ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและระหว่างประเทศด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาเป็น Digital Service Provider หรือผู้ให้บริการด้านดิจิทัลครบวงจรว่า CAT ได้ต่อยอดจากศักยภาพและจุดแข็งที่มีอยู่เดิมเพื่อร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยในภาคส่วนต่างๆให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาตอบโจทย์การพัฒนาภารกิจให้ มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ วเพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยใช้งบประมาณหรือมีต้นทุนที่ล ดลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุ นไทยแลนด์ 4.0
          สำหรับบทบาทใหม่ในการเป็นผู้ให้ บริการดิจิทัลครบวงจรนั้น CAT ต่อยอดจากจุดแข็งต่างๆ ขององค์กรในฐานะที่เป็นหน่วยงาน ด้านการสื่อสารของชาติที่จะต้องเตรียมพร้อม และรองรับการนำเทคโนโลยีที่พัฒนา และเปลี่ยนแปลงใหม่มาให้บริการทันกับความต้องการทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพนอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น การให้บริการวงจรสื่อสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เชื่อมโยงถึงกันได้แล้ว CAT ยังได้ให้บริการที่จะเติมเต็มให้หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในการให้บริการกับประชาชนมากขึ้น เช่น โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ซึ่งได้สำเร็จดำเนินการให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วเสร็จด้วยการวาง โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง Free Wi-Fi 1.000 จุด และอุปกรณ์ Beacon 2,000 จุด รวมทั้งการนำโครงข่ายสื่อสารไร้ สาย LoRaWan (Long Range Wide Area Network) มาให้บริการIoT ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานของประชาชนทั่วจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดทำแอปพลิเคชัน Smart Phuket 4.0 ซึ่งทำให้ทั้งประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและมีโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐาน ที่พร้อมจะรองรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาจังหวัดต่อไปในอนาคต และเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีบริการ Big Data Sandbox สำหรับทดลองวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านคลาวด์ที่ CAT ได้นำเสนอหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
          CAT ยังพร้อมให้บริการแอปพลิเคชันใน รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการร่วมมือกับพันธมิตรใ นภาคเอกชนเพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์ กับภาพรวมในการพัฒนาประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องก้าวเดินไปด้วยกันโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากขึ้น