สพฐ.เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.61  นายบุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล" โดยมีนักประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 324 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ
          ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าว  จัดเพื่อให้นักประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล รวมถึงได้รับการพัฒนาทักษะและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวในยุคดิจิทัลอย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมถึงนโยบายจุดเน้นและแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของสพฐ. บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
          โดยครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 324 คน  ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 225 คนจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา จำนวน 13 คน จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด จำนวน 64 คน และเจ้าหน้าที่แอดมิน Line@ ของ สพฐ.จำนวน 22 คน  รับการอบรมระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย.61 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และเขต 22 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และเขต 4
          ทั้งนี้การอบรมได้มีการบรรยายให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล รวมทั้งแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และอภิปรายผลการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวในยุคดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง