ยอดเช่าดาต้าเซ็นเตอร์พุ่งไอเทลคว้ารายได้140ล้าน

ไอเทล เผยศูนย์ข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งที่ 2 สถาบันการเงินและภาคเอกชน เช่าใช้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์กว่า 100 แร็ก มูลค่า 140 ล้านบาท มั่นใจมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 60% ภายในสิ้นปี 2561 ชูจุดเด่นมาตรฐานความปลอดภัยสูง
          นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งที่ 2 หรือ Genesis Data Center ได้เข้าร่วมนาเสนอบริการศูนย์รับฝากข้อมูล ให้กับธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อให้บริการศูนย์รับฝากข้อมูลจานวน 100 แร็ค โดยมีอายุสัญญา 5 ปี มูลค่าสัญญาประมาณ 140 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          "บริษัทเชื่อมั่นว่ากาไรสุทธิเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่า 40% การเติบโตจะเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 1 และเติบโตต่อเนื่องทุกไตรมาสในส่วนของกาไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทยังมองเห็นโอกาสในการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในโครง การระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC เพราะนอกจากการลงทุนด้าน Infrastructure ต่างๆ ด้าน IT ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญที่มีการลงทุนนับเป็นโอกาสที่ดีของ ITEL"
          โดยบริษัทได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว เนื่องจากการออกแบบศูนย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐาน Tier-III Standard โดยได้การรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Uptime Institute ทั้งในด้านการออกแบบ (Design Documents) และด้านการก่อสร้าง (Constructed Facility) ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และมาตรฐาน Payment Card Industry Security Standard (PCI DSS) อีกทั้งสถานที่ตั้งที่เดินทางสะดวก ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ ประมาณ 30 กิโลเมตร ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะมีการลงนาม และเริ่มให้บริการภายในไตรมาส 3 ปี 2561
          ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งที่ 2 ของ ITEL นั้นเป็นการร่วมมือกันระหว่าง 3 บริษัท ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) หรือ ITEL บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) หรือ AIT และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ WHA โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละบริษัท อยู่ที่ 1 ใน 3 ของหุ้นและการลงทุนในบริษัทใหม่ทั้งหมด
          จุดเด่นของดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งที่ 2 คือ เป็นศูนย์ข้อมูล ที่ออกแบบตามมาตรฐาน Tier 3 Standard ซึ่งสามารถขยายเป็น Tier 4 ได้ ด้วยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสูง ก้าวนาทางเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมและการออกแบบโครงสร้างทาง Digital Transformation ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Uptime ทั้ง ในด้านการออกแบบ (Design Documents) และด้านการก่อสร้าง (Constructed Facility) มาตรฐาน ISO และ PCI โดยมีดาต้า เซ็นเตอร์เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่สามารถได้รับการรับรองคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสาคัญในระดับสากล มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้อง การของลูกค้าองค์กรธุรกิจได้ เป็นอย่างดี ด้วยการรองรับน้าหนักได้มากถึง 3,000 กิโลกรัมต่อ ตารางเมตร ทาให้รองรับอุปกรณ์ได้ทุกชนิดตามความต้องการ ของลูกค้า ด้วยระยะทางห่างจากกรุงเทพฯเพียง 30 กิโลเมตรซึ่งไม่ไกลเกินไป เมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้นสามารถให้บริการได้อย่างไม่มีสะดุดตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วัน ด้วย SLA 99.982% เสริมความแข็งแกร่งด้วยการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่และทีมงานมืออาชีพ ที่เป็น 1 ในคนไทยเพียง 9 คนที่ได้รับ Certified Data Centre Expert (CDCE) ทาให้ลูกค้ามั่นใจได้ ว่าที่นี่เป็นดาต้า เซ็นเตอร์ที่ดีที่ สุดแห่งหนึ่งในไทย