รมว.ดิจิทัลฯเผยบอร์ดดีอีเห็นชอบแนวทาง นำสายสื่อสารลงใต้ดินนำร่องกว่า 127 กม.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561  ซึ่งมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้
          เดินหน้านำสายสื่อสารลงใต้ดิน รับมหานครแห่งอาเซียน
          เห็นชอบในหลักการแนวทางการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล ตามที่คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการโทรคมนาคม การไฟฟ้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และลดผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงผู้ใช้บริการ โดยคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมเสนอแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งแบ่งการทำงานเป็น 2 ระยะ คือ การดำเนินการระยะสั้น เห็นควรให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกันดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคม ไปพร้อมกับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า เพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาของแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 5 ปี (พ.ศ. 2560p2564)
          สำหรับรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ระยะทาง 127.3 กิโลเมตร และให้การไฟฟ้านครหลวงรายงานผลการ ดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการ ดิจิทัลฯ ทราบจนเสร็จสิ้นการดำเนินงาน ตามแผน พร้อมปรับลดอัตราค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของหน่วยงานของ รัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจำนวนมากที่มีความต้องการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลสามารถรับภาระได้ และกำชับให้การไฟฟ้านครหลวงใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
          มอบคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐาน พิจารณารายละเอียดโครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม รฟท.
          ที่ประชุมยืนตามมติเดิมให้มีโครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อรองรับภารกิจในการเดินรถและการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีทุกพื้นที่ โดยให้คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้ การจัดหาให้มีโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพื่อระบบควบคุมการเดินรถไฟ ให้มีความเพียงพอ ไม่ซ้ำซ้อน และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระยะยาวควรมีการศึกษาความต้องการใช้งานของทุกหน่วยงานด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ดิจิทัลฯ พิจารณาต่อไป
          ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ของ กสทช.
          ที่ประชุมเห็นด้วยกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณแผนงานและโครงการใหม่ งบประมาณสำหรับเงินจัดสรรเข้ากองทุน และเงินงบกลาง พร้อมกำชับให้สำนักงาน กสทช. เสนอของบประมาณให้เป็นไปตามปีงบประมาณต่อไป