เฟซบุ๊กเจาะอุตฯยานยนต์ พัฒนากลยุทธ์ดิจิตอลเข้าถึงผู้บริโภคผ่านมือถือ

เฟซบุ๊ก ชี้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยตื่นรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและประสบการณ์ใช้มือถือมากขึ้น มุ่งหนุนการพัฒนากลยุทธ์เชิงดิจิตอล ผลักดันการเติบโตและเข้าถึงผู้บริโภค
          นายจอห์น แวกเนอร์ กรรมการผู้จัดการ เฟซบุ๊กประเทศไทย เปิดเผยว่าผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเริ่มปรับเปลี่ยนกระบวน การทางความคิด โดยคานึงถึงการเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์มือถือมากขึ้น จากจานวนคนไทยที่ใช้งานเฟซบุ๊ก 51 ล้านคนต่อเดือน ทาให้เฟซบุ๊กมีหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการค้นหาข้อมูลสาหรับผู้ใช้งานชาวไทย
          ทั้งนี้ผู้บริโภคชาวไทยกาลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการปฏิรูปสู่ดิจิตอล ซึ่งเฟซบุ๊กมุ่งช่วยให้ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อผลักดันการเติบโตเชิงธุรกิจและเข้าถึงผู้บริโภคที่เชี่ยวชาญในการใช้โทรศัพท์มือถือได้มากขึ้น
          "อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้งานโทรศัพท์มือถือได้มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์และความคาดหวังของคนไทย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกลยุทธ์การตลาดและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้วัดผล ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทาให้ธุรกิจจานวนมากในประเทศไทยรวมถึงธุรกิจยานยนต์ตระหนักดีว่า ในปัจจุบันเส้นทางการซื้อสินค้าของผู้บริโภคไม่ได้มีรูปแบบเหมือนในอดีต และได้ปรับกลยุทธ์การตลาดให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างประสบความสาเร็จ อย่างไรก็ตาม องค์กรต่างๆ จาเป็นต้องพยายามเร่งพัฒนากลยุทธ์เชิงดิจิตอลอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างผลกาไรจากโอกาสในการเติบโตในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 318 พันล้านบาท
          ในขณะที่ยอดขายยังคงเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับบริษัทยานยนต์อย่างต่อเนื่อง แบรนด์รถยนต์บางค่ายได้เปลี่ยนแนวคิดด้านการตลาดแบบเดิมที่ให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์เป็นหลัก มาสู่การกาจัดอุปสรรคต่างๆ และการทดลองใช้ฟีเจอร์บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก โดยบริษัท นิสสัน ประเทศไทยฯ ต้องการลองใช้วิธีการที่แตกต่างในการผลักดันการพิจารณาการซื้อรถยนต์รุ่น นิสสัน เทียน่า (Nissan Teana) ในประเทศไทย และสร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมายกับลูกค้าระหว่างทุกขั้นตอนของเส้นทางการซื้อผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทจึงได้นากลยุทธ์ที่ให้ความสาคัญกับโทรศัพท์มือถือเป็นอันดับแรก มาใช้กับแผนการตลาดทั้งหมด ด้วยการใช้งานเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม เพื่อการสื่อสารที่ปรับให้เข้ากับผู้บริโภคเป้าหมาย ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
          นอกจากนี้ บริษัท นิสสัน ประเทศไทยฯ ยังเป็นธุรกิจรายแรกที่ได้ทดลองและประสบความสาเร็จในการใช้งาน "การดูหน้าเริ่มต้น" (Landing Page View) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ เฟซบุ๊กที่ช่วยปรับการแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้งานที่มีแนวโน้มในการเยี่ยมชมหน้าเริ่มต้นที่กาหนดไว้ให้เหมาะสม ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อการคลิกลิงก์ โดยทางบริษัทได้สร้างยอดคลิกและการเยี่ยมชมที่มีคุณภาพสู่หน้าเริ่มต้นของเว็บรถยนต์ นิสสัน เทียน่า โดยเพิ่มอัตรา การเปลี่ยนแปลงของการดูหน้าเริ่มต้นได้สูงถึง 125% อีกทั้งยังลดต้นทุนต่อการดูหน้าเว็บได้ถึง 93%
          โดยเคล็ดลับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือและเฟซบุ๊ก สาหรับแบรนด์ผู้ผลิตยานยนต์ ในการปรับเปลี่ยนการให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคนั้นปัจจุบัน แบรนด์ผู้ผลิตยานยนต์ส่วนใหญ่มักวางกลยุทธ์ตามแผนการเปิดตัวสินค้าที่โดดเด่นหรือมหกรรมการแสดงสินค้าครั้งใหญ่ เช่น มหกรรมยานยนต์นานาชาติในประเทศไทย แต่แท้จริงแล้วผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยการเปิดตัวสินค้าหรืองานมหกรรมต่างๆ ของอุตสาหกรรมนี้ โดยผู้บริโภคสามารถถูกกระตุ้นให้ซื้อสินค้าได้ตลอดทั้งปี โดยมีแรงจูงใจมาจากเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ในชีวิตของพวกเขา เช่น การเริ่มต้นครอบครัวใหม่ เป็นต้น
          การเปลี่ยนไปให้ความสาคัญกับ ผู้บริโภคเป็นอันดับแรกส่งผลให้จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการวัดผล แทน ที่แบรนด์ต่างๆ จะนับจานวนคลิกและการมีส่วนร่วมเหมือนที่ผ่านมา แบรนด์ควรให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ที่มีความหมายมากกว่านั้น ฟีเจอร์ Conversion Lift ของเฟซบุ๊กช่วยให้แบรนด์ยานยนต์ต่างๆ สามารถวัดผลลัพธ์ที่เป็นจริงได้ เช่น จานวนครั้งในการเยี่ยมชมเว็บของตัวแทนจาหน่าย หรือจานวนครั้งของการทดลองขับรถ เป็นต้น