ดีป้าหนุนเข้าถึงบริการดิจิทัล เพิ่มสิทธิ100%คนพิการ-วัยเก๋า ในปี64เกือบ10ล้านคนได้ใช้แน่

 นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีมติให้ปรับเป้าหมายการเข้าถึงบริการด้านดิจิทัลของกลุ่มผู้พิการ เป็น 100% และกลุ่มผู้สูงอายุเป็น 50% จากเป้าหมายเดิม 30% ภายใต้แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.2561-2564 วัตถุประสงค์เพื่อเร่งขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งประเมินว่ากลุ่มผู้พิการในประเทศมี 1.5-1.6 ล้านคน ขณะที่ 50% ของผู้สูงอายุมี 8 ล้านราย หลังจากนี้จะหารือร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายใหม่ ที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นชอบ และร่วมมือกับภาคเอกชนคิดค้นแอพพลิเคชั่น เข้าถึงการใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ
          นายณัฐพลกล่าวว่า สำหรับกิจกรรมส่งเสริมบริการดิจิทัลให้เข้าถึงผู้พิการและ ผู้สูงอายุ คือ การให้ความรู้ด้านต่างๆ และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรองรับกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ดีป้าเริ่มพัฒนาบริการดิจิทัลให้เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว อาทิ การให้บริการด้านการแพทย์ในภาคอีสาน และอนาคตจะพัฒนาบริการ skill.com อบรมอาชีพผ่านระบบดิจิทัลมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน
          ส่วนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.2561-2564 เป็นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 มาตรา 35 ที่ได้กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล โดยผ่านยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล เน้นพัฒนากลุ่มเยาวชน เพื่อยกระดับบุคลากรด้านดิจิทัล 2.ยุทธศาสตร์ ยกระดับภาคเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เน้นพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม สตาร์ต อัพ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลทั้งหมด และ 3.ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล เน้นการประยุกต์ใช้ดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำของผู้พิการ และกลุ่มผู้สูงอายุในการเข้าถึงบริการดิจิทัล ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับเป้าหมายให้สูงขึ้น เพื่อให้แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสมบูรณ์มากขึ้น และ 4.ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล อาทิ สมาร์ทซิตี้ และดิจิทัลพาร์ค
--จบ--