บิ๊ก ดาต้า แซนบ็อกซ์ พื้นที่สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล

กรุงเทพธุรกิจ บิ๊ก ดาต้า ในยุคดิจิทัล หมายถึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเป็นข้อมูล จากแหล่งต่างๆ ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลทั้งของหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชนจากการให้บริการประชาชน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำประปา ข้อมูลประชาชน ตลอดจนถึงข้อมูลสถิติต่างๆ ซึ่งเราสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินนโยบายและการบริหารราชการ
          ซึ่งการนำเทคโนโลยีของบิ๊ก ดาต้า เข้ามา ใช้งานจะช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะมีความซับซ้อนและต้องการเทคนิคจำเพาะเจาะจง ก็สามารถพัฒนาระบบให้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งนี้ มีการใช้งานในหลายๆ ประเทศ และ ในประเทศไทยก็เริ่มเห็นความสำคัญต่อบิ๊ก ดาต้า มากขึ้นเรื่อยๆ สัมผัสได้จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการจัดนิทรรศการแสดงระบบบูรณาการและบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ ผ่าน บิ๊ก ดาต้า แซนบ็อกซ์
          บิ๊ก ดาต้า เพื่อวิเคราะห์เทรนด์ตลาด
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เรามีความพร้อมทั้งด้านระบบและด้านบุคลากร ในการเปิดให้บริการบิ๊ก ดาต้า แซนบ็อกซ์ บาย แคท เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย บนฐานข้อมูลที่ไร้ขีดจำกัด โดยสามารถใช้ระบบมาช่วยในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ หรือ บิ๊ก ดาต้า เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงช่วยให้ธุรกิจภาคเอกชน วิเคราะห์ เทรนด์การตลาดจากฐานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
          บริการ บิ๊ก ดาต้า แซนบ็อกซ์ บาย แคท คือ การให้บริการแพลตฟอร์ม สำหรับรองรับการวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกันจำนวนมากมายมหาศาลบนโลกดิจิทัล เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ แบบสอบถาม อีเมล์จากลูกค้า การคลิกดูข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การดูคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียหรือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมไปถึงข้อมูลที่บันทึกจากอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) โดยสามารถนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงและสรุปเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการบริหารราชการ อาทิ การพิจารณางบประมาณ การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือได้ผลกำไรมากขึ้น
          บิ๊ก ดาต้า เพื่อการเปลี่ยนแปลง
          ยิ่งไปกว่านั้น บิ๊ก ดาต้า แซนบ็อกซ์ บาย แคท ยังมีเครื่องมือประเภท BI Software และ Data Visualization ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบ Structured และข้อมูลแบบ Unstructured เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือข้อความแชต ที่มีการใช้งานในโซเชียล มีเดีย ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ค  ทวิตเตอร์  ไลน์ โดยสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับใช้พยากรณ์ล่วงหน้าได้ อย่างเช่นการทำเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อความ และการวิเคราะห์ทางสถิติ เป็นต้น
          ทั้งนี้ บิ๊ก ดาต้า แซนบ็อกซ์ บาย แคท เหมาะกับหน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร สถาบันการศึกษา ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เพราะแต่ละธุรกิจมีข้อมูลมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยการใช้บิ๊ก ดาต้า แซนบ็อกซ์ จะเอื้อประโยชน์ครอบคลุมไปถึง - การช่วยลดความยุ่งยากในการจัดทำ บิ๊ก ดาต้า  โดยผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาไปพัฒนาระบบและช่วยลดการลงทุนซ้ำซ้อน ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบการทำงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง
          "มั่นใจได้ว่าบิ๊ก ดาต้า แซนบ็อกซ์ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการช่วยวิเคราะห์ ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลหลากหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประมวลให้ภาครัฐ ภาคเอกชน นักการตลาด นักวิจัย นักพัฒนา และอื่นๆ อีกมากมาย ได้นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
          ซึ่งเป็นทั้งการเพิ่มรายได้ การลดค่าใช้จ่าย การประหยัดพลังงาน อันจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวไปข้างหน้า ด้วยข้อมูลขนาดมหาศาล ที่สามารถดึงมาใช้ประโยชน์บนโลกดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัด โดยบิ๊ก ดาต้า แซนบ็อกซ์ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ภาครัฐ ใช้นำร่องและบริหารจัดการประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน
          อย่างไรก็ดี  การดำเนินการ ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก บิ๊ก ดาต้า ในหลายหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง กรม เริ่มจัดทำข้อมูลบิ๊ก ดาต้า กันมากขึ้น จากนโยบายของรัฐบาล  ที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางขั้นตอนในการทำบิ๊ก ดาต้า โดยให้ทุกหน่วยงานวางแผนให้ครอบคลุมการเก็บข้อมูล รวมถึงการใช้ บิ๊ก ดาต้า โดยศึกษาแนวทางของต่างประเทศให้ครบทุกมิติ และหน่วยงานใดมีความพร้อมก็เริ่มนำมาใช้ก่อน
          ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการอยู่แล้วทำให้สามารถนำออกมาใช้ได้ รวมถึงกระทรวงยุติธรรมที่มีการจัดเก็บเรื่องอัตลักษณ์บุคคล ก็เริ่มมีการนำออกใช้เป็นข้อมูลแล้วอยู่ที่ว่าจะเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ และก่อประโยชน์ในเชิงลึกได้รวดเร็วแค่ไหน
          "บิ๊ก ดาต้า จะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสังคมไทยบนฐานข้อมูลไร้ขีดจำกัด"
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์
          บิ๊ก ดาต้านำมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับต่างชาติมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจภาคเอกชนวิเคราะห์เทรนด์การตลาดจากฐานข้อมูล
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์