มิวสเปซ"โวย"ดีอี"ดึงเรื่อง เช่าดาวเทียมฉุดเน็ตUSO

ไทยโพสต์ * มิว สเปซ โวยกระ ทรวงดีอีเพิกเฉยอนุมัติดาวเทียมนานาชาติเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนานกว่า 6 เดือน ชี้ยิ่งปิดกั้นนานคนชายขอบยิ่งเสียโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี
          นายวรายุทธ เย็นบำรุง ประ ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (mu Space) กล่าวว่า บริษัท มิว สเปซ ได้ร่วมลงนามเป็นคู่ สัญญากับบริษัทที่ชนะการประมูล และได้รับการคัดเลือกจากสำนัก งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ ดำเนินงาน "โครงการจัดให้มีบริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญ ญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ (USO NET)"  ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมสร้างสถานีแม่ข่ายเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้กับพื้นที่เป้าหมายไว้แล้ว เหลือเพียงแค่การเชื่อมต่อกับดาวเทียมเท่านั้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องได้รับการอนุญาต ให้เช่าช่องสัญญาณจากดาวเทียมต่างชาติ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) โดยทางบริษัทได้ดำเนินการขอใบอนุญาตมาตั้งแต่ปลายปี 2560 แต่จนถึงขณะนี้ทางกระทรวงก็ยังไม่อนุมัติและไม่มีคำตอบที่ชัดเจน
          "mu Space เป็นบริษัทคน ไทยที่ต้องการนำเทคโนโลยีดาว เทียมมาพัฒนาประเทศ เราทำตามขั้นตอนทุกอย่างและพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งโครงการน่าจะเสร็จไปตั้งนานแล้วด้วยซ้ำหากไม่ติดปัญหาที่เราต้องรอการตัดสินจากกระทรวงดีอีนานกว่า 6 เดือน จนทำให้โครงการเกิดความล่าช้า ดังนั้น mu Space ต้องการให้กระทรวงเร่งอนุมัติการให้ใช้สัญญาณดาวเทียมต่างชาติโดยเร็ว เพื่อทำให้โครงการ USO สำเร็จโดยเร็วที่สุด" นาย วรายุทธกล่าว.