รายงาน: อุตฯ ดึงเอกชนรายใหญ่เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือ Industry Transformation Center: ITC เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงภาคเอกชนต่างๆ ที่ผนึกกำลังตามนโยบายแนวทางประชารัฐในการช่วยเหลือพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจ การวิจัยเชิงพาณิชย์ ออกแบบและผลิต รวมทั้งด้านการเงิน ตลอดจนการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและพัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยก้าวไปสู่ไทยแลนด์4.0 อย่างเป็นรูปธรรม
          นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมได้ให้บริการในส่วนของ Co-Working Space การบริการเครื่องจักรกลางที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรขนาดใหญ่ให้ยืมเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ SMEs สามารถเข้าไปใช้งานได้ เช่น เครื่องสกัดด่วน เครื่องทำอบแห้ง เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย ฯลฯ มุ่งหวังให้ศูนย์ ITC เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆไปสู่ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอสเอ็มอีให้สามารถพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต รวมถึงบุคลากรในประเทศ ให้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ Transform สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า 8 เดือนนับจากการเปิดตัวของศูนย์ ITC กล้วยน้ำไท อย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่เดือนส.ค.ที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้ามารับบริการกว่า 3,800 ราย ได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมให้เอสเอ็มอีไปแล้วกว่า 100 ชิ้นงาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
          คัทซึฮิโกะ ซุกิโตะ กรรมการบริหารบริษัทเด็นโซ่คอร์ปอเรชั่น(สำนักงานใหญ่เมืองคาริยะ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น)กล่าวว่า การสร้างระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เด็นโซ่ใช้หลักการ Lean Automation ซึ่งจะทำการกำจัดความสูญเปล่าในระบบการผลิตทั้งหมด ก่อนออกแบบและนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ ทำให้การใช้งานระบบอัตโนมัติเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกระบวนการ  ซึ่งเด็นโซ่หวังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ Lean Automation System Integrator ที่มีศักยภาพของไทยผ่านโครงการนี้ โดยเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมAutomation ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนหลักของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปพร้อมๆกับการประสานแนวคิด Con nected Industries ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยในอนาคต
          ทั้งนี้บริษัทได้รับมอบหมายจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น(JETRO) ในการจัดตั้งโครงการพัฒนาผู้ประกอบการLean Automation System Integrator ภายใต้แนวคิด Connected Industries เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตของผู้ประกอบการไทยให้อยู่ในระดับสูงได้ ซึ่งการพัฒนาหรือการนำเครื่องจักรที่เป็นแบบอัตโนมัติมาใช้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการ Sys tem Integrator ให้สามารถประสานเทคโนโลยีด้านออโตเมชั่นให้เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศในการกำจัดความสูญเปล่าของสายการผลิตหรือโรงงานได้ทั้งหมด
          สำหรับศูนย์ ITC ได้จัดตั้งอาคาร Showcaseที่มีการจำลองระบบการผลิตเพื่อเรียนรู้หลักการกำจัดความสูญเปล่า และการออกแบบระบบการผลิตแบบ LeanAutomation ประกอบด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้จำนวน 7 ตัวเทคโนโลยีด้านIoTรวมถึงเทคโนโลยีการจำลองเครื่องจักรและระบบการผลิต เพื่อใช้สำหรับเรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์พื้นฐานและการออกแบบระบบการผลิตแบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
          โดยชุดสาธิตระบบการผลิตยุคใหม่นี้จะติดตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC)อาคารปฏิบัติการ Shop A ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไทกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และถือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้ามาสัมผัสระบบการผลิตแบบใหม่นี้ได้อย่างอิสระอย่างไรก็ตาม หลังเสร็จสิ้นโครงการในปีนี้แล้วจะมีการประเมินผลปรับหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังมีการพิจารณาขยายผลโครงการนี้ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป