เดินหน้าเน็ตประชารัฐเชื่อมไทยนิยม

ก.ดีอี เผยติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐเฟสที่ 1 เสร็จตามเป้าหมาย 24,700 หมู่บ้าน เตรียมเดินหน้าขยายเฟส 2 อีก 15,732 หมู่บ้านคาดสิ้นปีครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
          พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ขยายติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐเฟสที่ 1 เสร็จตามเป้าหมาย 24,700 หมู่บ้าน และในปี 2561 นี้ รัฐบาลจะขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเฟสที่ 2 เพิ่มขึ้นอีก 15,732 หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จำนวนมากจากการดำเนินการโครงการเฟสแรก ซึ่งจะทำให้โครงข่ายเน็ตประชารัฐเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายเดียวกันทั้งประเทศ โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้ และเมื่อนำโครงการเน็ตประชารัฐทั้ง 2 เฟส รวมกับหมู่บ้านที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงอยู่แล้ว 30,635 หมู่บ้าน และโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบอีกจำนวน 3,920 หมู่บ้าน ที่ กสทช. ดำเนินการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 จะถือได้ว่าประเทศไทยจะมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบ คลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศทั้ง 74,987 หมูบ้าน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน รัฐบาล ได้เปิดให้ผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. สามารถเชื่อมต่อจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปยังบ้านเรือนของประชาชน โดยผู้ให้บริการไม่ต้องจ่ายค่าใช้หรือเชื่อมต่อ เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้สามารถให้บริการประชาชนได้ในราคาที่เหมาะสม
          สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยึดประชาชนทั่ว ประเทศเป็นศูนย์กลาง และมุ่งตอบ สนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการบูรณาการ ทั้งในระดับนโยบายรัฐบาล ระดับกระทรวง และระดับพื้นที่ รัฐบาลจึงได้มี "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อให้การบริหารประเทศตอบสนองความต้องการของประชาชนคนไทย โดยมีการสร้างความรู้ความ เข้าใจให้เกิดกับประชาชนในทุกพื้นที่ถึงโครงการสำคัญๆ ของรัฐบาล รวมถึงการสร้างการรับรู้และ การขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐทุกหมู่บ้านในประเทศไทย ขยายโอกาส และเสริมศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขายออนไลน์ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
          ด้านนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ กระทรวงยังคงเน้นการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิคม ยั่งยืน" ซึ่งกระทรวง ได้รับหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนในข้อ 8 "การรู้เท่าทันเทคโนโลยี" โดยมีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับจังหวัด อำเภอ ไปจน ถึงระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทัน และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับครู กศน. ระดับจังหวัดจำนวน 20 ทีม ประมาณ 100 คน เพื่อร่วมเป็นทีมงานระดับตำบล โดยมีคู่มือในการถ่ายทอดความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนประมาณ 8,400 คนทั่วประเทศ โดยขยายความรู้ไปสู่ประชาชนเพื่อให้มีทักษะด้านดิจิตอลตามแผนโครงการ เป้าหมายจำนวน 1 ล้านคน รวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ work shop ในเชิงลึกให้กับประชาชนผู้สนใจ ผู้ประกอบการ และกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐที่มีความพร้อม อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง
          สำหรับจังหวัดชัยภูมิได้ติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 637 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานเน็ตประชารัฐประมาณ 2.6 ล้านคน โดยจังหวัดที่มีปริมาณการเข้าใช้งานมากสุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          ปีนี้รัฐบาลจะขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเฟสที่ 2 เพbjมข้นอีก 15,732 หมู่บ้าน