เอไอเอส สร้างต้นแบบ Co-Working Space บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนยุคดิจิทัล

จากวิสัยทัศน์ของเอไอเอส ภายใต้แนวคิด "Digital For Thais" ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปยกระดับรากฐานของประเทศใน 4 ด้าน คือ สาธารณสุข การเกษตร การศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ (Startup) แนวคิดทั้ง 4 ด้านนี้ ถือเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
          "วิไล เคียงประดู่" ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอส ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่นคงของมนุษย์ เปิด"ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนต้นแบบ Co-Working Space  AIS ร่วมบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล" ให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีเป้าหมายให้ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนฯ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการในชุมชน
          ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จะให้ความช่วยเหลือสตรีที่ขาดโอกาสและครอบครัวมีฐานะยากจน ด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษาและสร้างอาชีพ ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
          เอไอเอสได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านการตลาดออนไลน์ และการให้คำปรึกษาธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์แนวทางการทำตลาดออนไลน์ให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเพิ่มยอดขายของสินค้า และลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในเครือข่ายผู้ประกอบการของศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตชุมชนฯได้อย่างยั่งยืน
          การลงนามบันทึกข้อตกลงและเปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนฯ ถือเป็นต้นแบบ Co-Working Space AIS ร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล และการร่วมมือครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ถือเป็นหน่วยงานนำร่องที่จะทำให้องค์ความรู้ด้านดิจิตอลไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายผลออกไปในวงกว้างเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป