คลอด7อรหันต์ไซเบอร์แห่งชาติ

 ทำเนียบฯ * ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จำนวน 7 คน ดังนี้
          1.นายภูมิ ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2.นายกิตติ โฆษะวิสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 3.นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิติศาสตร์ 4. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          5.พล.อ.บรรเจิด เทียนทองดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านโทรคมนาคมหรือดาวเทียม 6.นางมรกต  กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.