"ดีอี"เห็นชอบ โอเพ่นเน็ตเวิร์ค ลด"เหลื่อมล้ำ"

กรุงเทพธุรกิจ กระทรวงดีอีเปิดโอกาส เอกชนร่วมลดความเหลื่อมล้ำแก่ประชาชนเชื่อมโครงข่ายเน็ตประชารัฐได้ตาม หลักเกณฑ์โอเพ่น แอ็คเซ็ส เน็ตเวิร์ค เชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้บริการในเชิงพาณิชย์ด้วยราคาที่เป็นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศ
          น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักเกณฑ์โครงข่ายแบบเปิด (โอเพ่น แอ็คเซ็ส เน็ตเวิร์ค) ดังนี้  1.โครงข่ายเน็ตประชารัฐเป็นโครงข่ายที่รัฐบาลลงทุน ซึ่งรัฐบาลเปิดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) ทุกราย สามารถเชื่อมต่อ จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปยังบ้านเรือนของประชาชน โดยไม่มีค่าการใช้หรือ เชื่อมต่อ ซึ่งอ้างอิงตามราคาที่รัฐลงทุนแบบต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาว (Long Run Incremental Cost) 2.ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ทุกราย สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ได้ ณ จุดเชื่อมต่อที่มีความเป็นไปได้ ทางเทคนิค ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 25 โดยผู้ประกอบกิจการ โทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำหรือจัดให้มีจุดเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคมเพิ่มเติม หรือสิ่งที่อำนวย ความสะดวกเพิ่มเติมนั้นเท่าที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการดังกล่าว
          3.บมจ.ทีโอที ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการเน็ตประชารัฐต้องให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น เข้าใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถยื่นความประสงค์ ได้ที่สำนักงาน กสทช. "กระทรวงดีอีได้ดำเนินการขยาย โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน โครงการเน็ตประชารัฐเรียบร้อยแล้ว เน้นการนำบริการของภาครัฐสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และสวัสดิการของรัฐ รวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ผ่านไวไฟโดยไม่คิด ค่าใช้จ่าย หมู่บ้านละ 1 จุด  เชื่อมต่อไปให้บริการในเชิงพาณิชย์แก่ประชาชนใน แต่ละหมู่บ้านได้ในราคาที่เป็นธรรม" น.อ.สมศักดิ์ กล่าว
          ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปยังบ้านเรือนประชาชนฟรี
          สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์