รายงาน: "ดีอี"เดินหน้าโอนทรัพย์สิน ตั้งคณะทำงานแผนเปลี่ยนผ่าน ทีโอที- แคท

  โต๊ะข่าวไอที
          แม้ตอนนี้บรรดาสหภาพ แรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ สร.ทีโอที และ บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หรือ สร.กสท ออกมาเคลื่อนไหวและคัดค้านจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด(NBN.Co)และ บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC.Co)
          แต่ทว่า กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของทั้ง 2 บริษัทจำเป็นต้องเดินตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่เห็นชอบในหลักการให้ ทีโอที และ แคท รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ปรับโครงสร้างองค์กรตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. หากไม่ทำตามนโยบายอาจจะขัดมาตรา 157 ละเลยการปฏิบัติหน้าที่
          คลังไฟเขียว
          อย่างไรก็ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ได้พิจารณาอนุมัติให้ แคท โอนทรัพย์สินให้แก่ NGDC.Co และ NBN.Co การโอนทรัพย์สินครั้งนี้เป็นไปตามมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินโดยวิธี Depreciated Replacement Cost (DRC) โดยภายหลังการโอนทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ แคท
          จะได้รับผลตอบแทนเป็นหุ้นเพิ่มทุนใน NGDC.Co ตามมูลค่าที่จัดทำโดยบริษัท เดเทคอน เอเชียแปซิฟิก จำกัด และ บริษัท เดเทคอน (ไทยแลนด์) จำกัด เท่ากับ 6,695,008,200 บาท
          สำหรับทรัพย์สินที่ แคท จะโอนไปยังบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด ประกอบด้วย โครงข่ายสื่อสัญญาณ และโครงข่ายวงจรเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเป็นต้น ส่วนการโอนทรัพย์สินไปยังบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด เป็นมูลค่า 4,135,589,700 บาททรัพย์สินที่จะโอนไปยังบริษัทใหม่ประกอบด้วย โครงข่ายสื่อสัญญาณ DWDM ภายในประเทศ เป็นต้น
          ส่วนผลกระทบจากการโอนทรัพย์สินของแคท ไปยังบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจำกัด และ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด โดยวิธี DRC ซึ่งทรัพย์สินที่จะประเมินโดยวิธีนี้จะมีมูลค่าที่สุงกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ดังนั้นจึงส่งผลให้ แคท มีภาระที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผลกำไรที่เกิดจากการโอนทรัพย์สินไปยัง 2 บริษัทใหม่
          เดินหน้าแผนเปลี่ยนผ่าน
          ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี นั้น ปรากฏว่า นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอี กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงเตรียมนำเสนอให้ นายพิเชฐดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านของ บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม บริษัท NBN และบริษัท NGDCดึงผู้แทนทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานต่อไปมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำแผนธุรกิจของทั้ง 4 บริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว หลังได้พบและรับฟังความคิดเห็นกับตัวแทนสหภาพและพนักงานของ ทีโอที และแคทแล้วเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา
          ปลัดนั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน
          สำหรับคณะทำงานชุดนี้ จะมีปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานคณะทำงานและประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค ด้านการบริหารจัดการ และด้านการบริหารบุคคล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากคณะกรรมการของทั้ง 4 บริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของทั้ง 4 บริษัท ผู้แทนสหภาพ ทีโอที และ แคท ผู้แทนพนักงานของ ทีโอที, แคท และ NBN Co. ร่วมเป็นคณะทำงาน
          "คณะทำงานชุดดังกล่าว จะศึกษาและพิจารณาแผน รวมถึงรายละเอียดที่ชัดเจนการดำเนินการ ในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของ บมจ.ทีโอที บมจ.กสทโทรคมนาคมให้แก่ NBN และ NGDCเพื่อให้การถ่ายโอน ทรัพย์สินและธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่อการบริการ รวมถึงแผนธุรกิจของทั้ง 4บริษัทหลังการถ่ายโอนธุรกิจในระยะยาวด้วย"
          จับตากันต่อไปว่ารัฐบาล คสช. จะฝ่ากระแสคัดค้านของพนักงานทีโอทีและแคทได้หรือไม่ เพราะห้วงเวลานี้แรงต้านของทั้ง2หน่วยงานเริ่มปะทุขึ้นแล้ว