ตั้งคณะทำงานสางปมตั้งบริษัทลูกทีโอที-แคท

กระทรวงดีอีตั้งคณะทำงานดูแลแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านธุรกิจใน 2 บริษัทลูกของ ทีโอที-แคท ดึงผู้เกี่ยวข้องร่วมทำงานเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำแผนธุรกิจของทั้ง 4 บริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
          น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จาก มติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60 เห็นชอบในหลักการให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) จัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์ แห่งชาติ จำกัด (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นของทีโอทีและแคทได้มีมติเห็นชอบแล้วนั้น
          ทั้งนี้ การดำเนินการตามมติครม. และกระทรวงการคลัง มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาและดำเนินการในหลายด้าน ซึ่งเป็นข้อห่วงใยของสหภาพและพนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของทั้ง 4 บริษัท มีความเข้มแข็งในระยะยาว กระทรวงดีอีจึงเสนอจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียดในด้านต่าง ๆ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ โดยมีตนเป็นประธานคณะทำงานและประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เทคนิค การบริหารจัดการ และการบริหารบุคคล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากคณะกรรมการของทั้ง 4 บริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ของทั้ง 4 บริษัท ผู้แทนสหภาพ ทีโอทีและแคท ผู้แทนพนักงานทีโอที แคท และ NBN ร่วมเป็นคณะทำงาน
          "หลังจากรับฟังความคิดเห็นกับตัวแทนสหภาพและพนักงานของทั้ง 2 องค์กรเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาทำให้การทำงานต้องร่วมมือกันมากขึ้น ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าวจะศึกษาและพิจารณาแผน รวมถึงรายละเอียดที่ชัดเจนในการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของ ทีโอที และแคทให้แก่ NBN และ NGDC เพื่อให้การถ่ายโอนทรัพย์สินและธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และไม่กระทบต่อการบริการ รวมถึงแผนธุรกิจของทั้ง 4 บริษัทหลังการถ่ายโอนธุรกิจในระยะยาวด้วย".