TOT โดนปรับอ่วมวันละ "9 แสน"หลังติดตั้งเนตล่าช้า

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 เมษายน 2561 จะเรียกผู้บริหาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และฝ่ายบริหารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT มาชี้แจงกรณีส่งมอบงานช้า และขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานออกไป ในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง ในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื่นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ1) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service)
          ทั้งนี้ ทีโอทีจะต้องมาชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรค ในการส่งมอบงานล่าช้าให้รับทราบ เนื่องจากผู้ให้บริการรายอื่น (บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด)สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา ซึ่งหากไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรท้ศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีสัญญาแจ้งปรับต่อไป
          ด้าน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สัญญาบริการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ส่วนที่ 1 การจัดให้มีบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง Broadband Internet Service) ตามสัญญาเลขที่ 0002/2560 และเลขที่ 0003/2560 ครบกำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 1 แล้ว แต่ทีโอที ยังไม่สามารถดำเนินงานและส่งมอบบริการได้ภายในกำหนดที่จะต้องเปิดให้บริการในพื้นที่ 15% ของพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย หรือภายใน วันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ กสทช.ขอให้เร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสำนักงานจะมีการแจ้งปรับตามสัญญาข้อ 19 คือการบังคับค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการตามสัญญานี้ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าบริการงวดใดๆ หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือ หลักเงินประกันล่วงหน้า นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบจนถึงวันที่ส่งมอบงาน
          อย่างไรก็ตาม สำหรับค่าปรับ ทีโอที จะต้องถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าบริการในแต่ละงวด นับตั้งแต่ วันครบกำหนดส่งมอบ โดยคิดค่าปรับรวมสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการบรอดแบนด์อินเตอร์เนต รวมทุกสัญญาคิดเป็นเงินราว 9 แสนบาทต่อวัน
          สำหรับโครงการติดตั้งใน 3,920 หมู่บ้าน จะครอบคลุม 100% ในพื้นที่ เป้าหมายทั้งหมดภายในเดือน สิงหาคม 2561 ซึ่งจะทำให้มีจุดเชื่อมต่อบริการอินเตอร์เนต ความเร็วสูงสาธารณะหมู่บ้านละ 1 จุด รวม 3,149 จุดทั่วประเทศ และศูนย์ USO Net ภายในโรงเรียน จำนวน 763 แห่ง เป็นแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน พร้อม ผู้ดูแลประจำศูนย์ และให้บริการความเร็วสูง ไม่ต่ำกว่า 30 Mbps. ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ฟรี 5 ปี ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ กว่า 775,027 ครัวเรือน
          สำหรับส่วนที่ 1 ซึ่งบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลังชนะการประกวดราคาในวงเงิน 2,812,014,000 บาท นั้น ตามสัญญาบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตฯ จะต้องติดตั้ง จุดให้บริการไวไฟ 802 หมู่บ้าน ขณะนี้ ติดตั้งแล้ว 567 หมู่บ้าน และอาคาร ศูนย์ USO Net ในโรงเรียนจำนวน 206 แห่งดำเนินการไปแล้ว 105 แห่ง