กสทช.เดินหน้าประมูล1800-900 กฤษฎีกาชี้ชัดบอร์ดมีอำนาจเต็ม

กสทช.เดินหน้าจัดประมูลคลื่น 900-1800 MHz หลังกฤษฎีกาชี้ชัด “บอร์ดรักษาการ” มีอำนาจดำเนินการได้ นำร่างหลักเกณฑ์ประมูลเข้าบอร์ดวันที่ 11 เม.ย. 2561 เชื่อทันก่อนสัญญาสัมปทาน CAT-DTAC สิ้นสุดวันที่ 16 ก.ย. 2561
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังจากสำนักงาน กสทช.ทำหนังสือสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดรักษาการในการจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ได้หรือไม่
          โดย กสทช.ได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่าเมื่อ กสทช.ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระตามมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 แล้ว กสทช.ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ดังนั้น กสทช.ชุดรักษาการ จึงมีหน้าที่และอำนาจที่จะต้องดำเนินการทั้งปวงที่จะให้กิจการของ กสทช.ดำเนินต่อไปได้ ไม่เกิดความเสียหายต่อกิจการของ กสทช.
          นายฐากร กล่าวว่า กสทช.ชุดรักษาการ ยังคงมีอำนาจที่จะดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ต่อไปได้ ซึ่งคณะกรรมการ กสทช.ให้นำยกร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz ที่ได้ปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้วเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ในวันที่ 11 เม.ย. 2561 และขอให้กำหนดกรอบระยะเวลาการสรรหาคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ เสนอเข้าไปพิจารณาประกอบด้วย เพื่อตัดสินใจที่จะเดินหน้าประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะคัดเลือกคณะกรรมการ กสทช.จาก 14 คน เหลือ 7 คน ในวันที่ 19 เม.ย. 2561
          “ในวันที่ 11 เม.ย.นี้ จะนำเสนอที่ประชุมบอร์ด กสทช.ร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 MHz เพื่อให้พิจารณาว่าจะแบ่งใบอนุญาตเป็น 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz หรือแบ่งเป็น 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 MHz รวมทั้งเสนอร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 900 MHz ด้วย เพื่อให้พิจารณาว่าจะชะลอประมูลคลื่นดังกล่าวหรือไม่” นายฐากร กล่าว
          ส่วนสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอม          มูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 16 ก.ย. 2561 ดังนั้นหากกสทช.เดินหน้าประมูลในห้วงเวลานี้ อาจจะเป็นเดือน เม.ย. หรือ พ.ค. 2561 จะทำให้ทันก่อนที่สัญญาสัมปทานดังกล่าวจะสิ้นสุดลง หรืออาจจะเหลื่อมเวลาไปเล็กน้อยก็คงไม่ส่งผลกระทบมาก