บริการ ไอโอที ดันยอดใช้เบอร์โทร 10 เท่า

ภูวดล โกมลรัตนเสถียร
          การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลถือว่ามีบทบาทอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และส่งผลสำคัญต่อภาพใหญ่ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
          พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในหัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลสมบูรณ์แบบ" ว่า จากข้อมูลสถิติพบว่า ประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง โดยประชากรกว่า 60% ของประเทศมีการเข้าถึงบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โดยมีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 100 ล้านเครื่อง นับเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
          ดังนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้โอกาสดังกล่าว เร่งเดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม พร้อมนำดิจิทัลไปปรับใช้ในการบริหารประเทศทั้ง 20 กระทรวงของรัฐบาล
          ขณะที่การเตรียมความพร้อม ภาครัฐจะจัดตั้งสถาบันพัฒนา Internet of Things (IoT) แห่งแรกในศรีราชา ภายใต้งบลงทุน 2,000 ล้านบาท เป็นการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อสร้างเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่ๆ และเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต รวมถึงจะต้องเร่งพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความพร้อมรองรับทั้ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
          ขณะเดียวกันการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล นักลงทุน ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักถึงความปลอดภัย โดยภาครัฐจะเดินหน้าสร้างศูนย์กลางความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น มุ่งอบรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Asean-Japan Cyber Security Center
          เกศรา มัญชุศรี กรรมการและ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคได้ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล โดยปัจจุบันกว่า 80% มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นโมบาย ต่างจากเดิมที่มีการซื้อขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมด้านตลาดทุนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรวดเร็วในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้
          อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงและเชื่อมโยง ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ เห็นได้จากรายได้ของการติดต่อสื่อสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น 20% และมีสัดส่วนถึง 62% ของการใช้งาน
          ด้านเอกชน นพปฎล เดชอุดมรองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เป็นภารกิจหลักของบริษัทในการขับเคลื่อนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งบริษัทได้จัดตั้งกองทุนโครงสร้าง พื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่เกิดการใช้โครงสร้าง พื้นฐานร่วมกัน
          ทั้งนี้ ไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล จากพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนผ่านข้อมูล สินค้า การบริการ การเงิน โดยพบว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือสูงกว่า 5.6% และในปี 2030 หรือปี 2573 จะมีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่าจำนวนประชากรถึง 10 เท่า ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เทคโนโลยีผ่านบริการ IOT เช่น มิเตอร์น้ำประปา มิเตอร์ไฟฟ้า รถยนต์ไร้คนขับ
          สำหรับแผนระยะยาว บริษัทจะเร่งสร้างโอกาสทางโครงสร้างพื้นฐานของไทยมีเสาโทรคมนาคมจำนวนมาก มาเป็นจุดระดมทุนสำหรับพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานให้กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน