รายงานพิเศษ ไทยแลนด์ 4.0: กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้า Government Big Data เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล เรียกประชุมหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบุรี สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน "Government Big Data" มอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำ-วิเคราะห์ชุดข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) จัดทำระบบฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการคลาวด์ สำหรับจัดทำศูนย์ข้อมูลภาครัฐของประเทศ
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการประชุม "แนวทางการดำเนินงานเรื่อง Government Big Data" ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นั้นได้ทราบว่าปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ยังไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งๆ ที่มีข้อมูลที่เกิดจากการทำงานของแต่ละหน่วยงานจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลดังกล่าว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยตรง และยังเป็นข้อมูลที่สนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนสำหรับใช้ประกอบการทำงานตามภารกิจและงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันให้มีความชัดเจนและตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นได้ ดังนั้น การบูรณาการข้อมูลภาครัฐข้ามหน่วยงานทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ของหน่วยงานและฐานข้อมูลกลาง  จะทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล ในยุคที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเช่นกัน ทั้งยังเป็นการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการทำงานภาครัฐ นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน ลดความซ้ำซ้อน ประหยัดงบประมาณ ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศด้วย
          ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านข้อมูลสถิติของประเทศ ให้มีส่วนร่วมจัดทำ "Government Big Data" ภายใต้แนวคิด Data Center ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ในเบื้องต้นจะจัดทำในระดับประเทศ โดยการบูรณาการข้อมูลภาครัฐระดับกระทรวง กรม เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ของภาครัฐ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับเจ้าของข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ในการ บูรณาการนโยบายของรัฐบาลให้ชัดเจนและตรงเป้าหมาย โดยมีการสนับสนุนจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เกี่ยวกับการจัดทำระบบ Data Base, Hard ware และ Soft ware ที่มีมาตรฐาน รวมทั้งจัดระบบ Cloud Services ที่มีความปลอดภัย"การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแนวทางการ
          "การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเรื่อง Government Big Data ให้กับผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จะทำให้การขับเคลื่อนงานดังกล่าวตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างประสิทธิภาพและสอดคล้องในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งยังได้รับทราบข้อมูลปัญหาหรือข้อจำกัดในการทำงานของส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างตรงจุดต่อไปด้วย" ดร.พิเชฐ กล่าว
          นอจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากโครงการ "เน็ตประชารัฐ" ของประชาชน ณ หมู่ที่ 3 บางรางจิต ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี ทั้งการหาแหล่งความรู้บนโลกออนไลน์ การนำสินค้าและบริการในชุมชนมาดำเนินธุรกิจรูปแบบ e-Commerce ไดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการเข้าถึงบริการและความเคลื่อนไหวของภาครัฐ โดยเน็ตประชารัฐเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้เข้าถึงเทคโนโลยีอินเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยราคาที่เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งรูปแบบที่หลากหลายของบริการ ออนไลน์ จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิต
          พร้อมกันนี้ ไดไปตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  โดยศูนย์ฯดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความรู้ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างความสามารถในกาแข่งขันให้แก่ท้องถิ่นผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน เกษตกร และกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างประโยชน์ในพื้นที่ สำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มเกษตร กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการทราบข้อมูลต่างๆ บนโลกอินเตอร์เน็ต
          'การบูรณาการข้อมูลภาครัฐข้ามหน่วยงานทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ของหน่วยงานและฐานข้อมูลกลาง จะทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ'