"ทีโอที"บุกคลังค้านโอนโครงข่าย

กรุงเทพธุรกิจ "สหภาพแรงงานทีโอที"บุก "กระทรวงคลัง" ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีคัดค้านการโอนทรัพย์สินของบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ ระบุ การดำเนินการดังกล่าว ถือว่า ผิดกฎหมาย เนื่องจากทรัพย์ของบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กระทรวงการคลังวานนี้(12มี.ค.)สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)ทั้งประเทศจำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทาง เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอคัดค้านการโอนทรัพย์สินของบริษัท ทีโอทีจำกัด(มหาชน) ไปให้บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด(NBN Co.)
          สหภาพแรงงานทีโอทียืนยันว่า ทรัพย์สินที่บริษัททีโอทีรับโอนมาจากกรมไปรษณีย์โทรเลขและทรัพย์สินที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมีอยู่ในระหว่างเป็นองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นสาธารณะสมบัติ ของแผ่นดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัททีโอทีและบริษัท กสท.โทรคมนาคม ได้ครอบครองแทนกระทรวงการคลังและเป็นเพียง ผู้แสวงประโยชน์ในทรัพย์สินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินเท่านั้น
          แต่ข้อเท็จจริงพบว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เพื่อดำเนินการโอนทรัพย์สินสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่แรกมา อย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ รวมทั้ง การดำเนินการในส่วนของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เร่งรัดให้ถ่ายโอนทรัพย์สิน และ คณะกรรมการบริษัท ทีโอที ที่มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 ที่เห็นชอบให้มีการดำเนินการโอนสินทรัพย์ของบริษัท ให้บริษัท NBN Co. ล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย
          นอกจากนี้ ในการแยกหน่วยงาน ให้ NBN Co.ดูแลอุปกรณ์โครงข่าย พบสถิติการตรวจแก้คืนดีใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นกว่า 39.5% กระทบต่อ คุณภาพของการให้บริการของบริษัท ทีโอที ที่ทำให้แย่ลง นอกจากนี้ มีหนังสือ ทักท้วงจากผู้บริหารส่วนที่ดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการที่แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบจะทำให้เกิดความยุ่งยาก ในการดำเนินงาน อันเป็นผลเสียต่อการประกอบธุรกิจของบริษัททีโอที
          ดังนั้น สหภาพแรงงานฯจึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณายกเลิก แนวทางการฟื้นฟูบริษัททีโอทีด้วยการแยกทรัพย์สินของบริษัทไปไว้ที่ NBN Co. และขอให้พิจารณากำหนดBusiness Model ของบริษัท ทีโอที เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ แทนการแยกทรัพย์สินไปไว้ในบริษัทลูกของNBN Co
          ทั้งนี้ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับความมั่นคงของประเทศ และ การพัฒนาประเทศเข้าสู่สังคมดิจิทัลด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และให้มีพันธกิจการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม เช่น การสร้างโครงข่าย ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ที่ไม่มีการแข่งขันในการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการรายอื่นๆ การให้บริษัททีโอทีสร้างโครงข่าย USO Net แทนการให้กสทช.ทำการประมูลจัดหาผู้ที่จะให้บริการในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ