"ดีป้า"ลุยปั้น2,000รายคนพันธุ์ดิจิทัลเฟสแรก

กรุงเทพธุรกิจ * "ดีป้า"เร่งสร้างกำลังคน ด้านดิจิทัล เน้นนักเรียน นักศึกษา บุคลากรเข้าสู่การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล พร้อมตอกย้ำบุคลากรด้านดิจิทัลเพิ่มความชำนาญให้สามารถ บูรณาการนำเทคโนโลยีใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านดีป้า แมนพาวเวอร์ ฟันด์ เฟสแรก ปั้นกำลังคนรู้ดิจิทัล 2,000 ราย หวังเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลอีก 300 ราย
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล คือ การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการทำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเน้นทั้งกลุ่มคนทำงานที่เป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างภาพการผลิตในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล และสร้างตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชน ดังนั้น ในระยะแรกทางดีป้าจึงได้เตรียมโครงการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวผ่าน "ดีป้า แมนพาวเวอร์ ฟันด์"
          โดยแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (เอ็ม 1) เน้นในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทั่วไป ยกระดับขีดความสามารถกำลังคนด้านดิจิทัลพร้อมสู่การเป็นประเทศไปสู่ยุค 4.0 สนับสนุนผ่านค่าใช้จ่ายในการใช้พัฒนา ศักยภาพสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับปีนี้ดีป้าตั้งเป้าจะพัฒนาศักยภาพกำลังคนกว่า 2,000 ราย ผ่านเอ็ม 1
          ทั้งนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านดิจิทัล (เอ็ม 2) แบ่งการส่งเสริมและสนับสนุนออกเป็น 2 ระดับ โดยระดับแรก คือ ดีป้า โพรเฟรสชั่นแนล ฟันด์ เน้น กลุ่มบุคลากรที่มีระดับทักษะความชำนาญ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดำเนินงาน ในภาคการผลิตและนำไปใช้ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงอุตสาหกรรมและธุรกิจอื่น ซึ่งทางดีป้าให้การสนับสนุนสูงสุด 70% ของค่าใช้จ่ายที่เสนอเข้ามา และไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ตั้งเป้าสนับสนุนสูงสุด 300 ราย
          ต่อมาระดับดีป้า เอ็กซ์คลูซีฟ ฟันด์ เน้น กลุ่มบุคลากรในระดับตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป ซึ่งมีความจำเป็น ที่ต้องใช้ทักษะการวางแผน การตัดสินใจ การกำหนดวิสัยทัศน์ เช่น ข้าราชการ ตั้งแต่ระดับอำนวยการ กรรมการ ผู้จัดการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
          โดยดีป้าสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับปีนี้ตั้งเป้าสนับสนุนสูงสุด 300 ราย สำหรับปี 2561 สร้างกำลังคนด้านดิจิทัลสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ เร่งสร้างกำลังคนดิจิทัลทั้งในระดับอาชีพ และระดับสังคม ให้มีปริมาณและคุณภาพต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศ 4.0
          เราต้องเร่งสร้างกำลังคนดิจิทัลทั้งในระดับอาชีพ และระดับสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน
          ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์