"แท้ง"แล้วเน็ตประชารัฐโอนกระทรวงดีอีทำแทน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติให้ชะลอการประมูลการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐจำนวน 15,733 หมู่บ้าน เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) มีมติให้กระทรวงดีอีดำเนินการการติดตั้งเอง โดยเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
          นายฐากรกล่าวว่า โดบดีอีคาดว่าจะนำงบประมาณที่เหลือประมาณ 2,655 ล้านบาท จากการติดตั้งโครงการในระยะแรก 24,700 หมู่บ้านมาดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 2,440 ล้านบาท และติดตั้งระหว่างเดือนมี.ค.-ธ.ค.61
          เลขากสทช. กล่าวต่อไปว่า ส่วนงบประมาณในการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี รวมถึงการขยายโครงข่ายไปถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่ที่ กสทช.ติดตั้งไปแล้วจำนวน 3,196 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 812 แห่ง และการตั้งศูนย์ยูโซเน็ตและศูนย์ดิจิทัลชุมชน จะเสนอให้ใช้เงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กองทุนกทปส.) ดำเนินการ
          นายฐากร กล่าวต่อไปว่า ที่ นอกจากนี้ที่ ประชุม กสทช.ยังได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ที่ผ่านคณะกรรมการดีอีแล้วจำนวน 3,820 ล้านบาท แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำ 2,075 ล้านบาท และงบลงทุนเดิม 1,744 ล้านบาท แต่ไม่มีการกำหนดกรอบวงเงินงบการลงทุนใหม่เนื่องจากคณะกรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาการณ์ รวมถึงการปรับโครงสร้างสำนักงาน กสทช.ตามที่คณะทำงานศึกษาการปรับโครงสร้างได้ทำรายงานมายังสำนักงานฯ แล้ว ซึ่งการปรับโครงสร้างใหม่ควรเป็นอำนาจของบอร์ด กสทช.ชุดใหม่เป็นผู้พิจารณา