กสทช.ถอย"ประมูล4จี"ทุกความถี่

อ้างกฤษฎีกายังไม่ตอบอำนาจบอร์ดรักษาการทำได้หรือไม่
          กรุงเทพธุรกิจ กสทช.พับแผนประมูล4จีทั้งย่าน 900 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ชี้ยังไม่ได้คำตอบจากกฤษฎีกาเกี่ยวกับ อำนาจบอร์ดรักษาการทำได้หรือไม่ พร้อมชะลอประมูลเน็ตประชารัฐ 15,732 หมู่บ้าน หลังบอร์ดดีอีมีมติให้กระทรวงดีอีดำเนินการเอง ส่วนแผนกรอบวงเงินงบการลงทุนใหม่ประจำปี ให้เป็นอำนาจบอร์ดใหม่ตัดสินใจ ขณะที่ปี 2561 อนุมัติงบรายจ่ายแล้ว 3,820 ล้านบาท แบ่งเป็นงบรายจ่าย ประจำ 2,075 ล้านบาท และงบลงทุนเดิม 1,744 ล้านบาท
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กรณีที่สำนักงานกสทช.ได้ทำหนังสือขอความเห็นไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับอำนาจของ กรรมการกสทช. ที่อยู่ระหว่างการรักษาการว่าจะมีอำนาจในการจัดประมูลคลื่นความถี่ 900 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์หรือไม่
          ขณะนี้ยังไม่มีความเห็นของกฤษฎีกาตอบกลับมา สำนักงานกสทช.จึงเห็นควร ให้ชะลอการประกาศหลักเกณฑ์ ในการประมูลคลื่นความถี่ในราชกิจจานุเบกษาออกไป จนกว่าจะได้รับคำตอบจากกฤษฎีกา ทั้งนี้ หากการสรรหากรรมการกสทช.ชุดใหม่เสร็จสิ้นภายในเดือนเม.ย.นี้  และมีกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ในการจัดการประมูลคลื่นกสทช.แทน
          นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ดกสทช.เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2561  ที่เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐจำนวน 24,700 หมู่บ้านในช่วงเดือน ม.ค. 2560- ก.ย.2561 มาดำเนินการขยายโครงข่าย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยวางสาย เคเบิลใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมพื้นที่โซน ซีที่เหลือ จำนวน 15,732 หมู่บ้าน แทนสำนักงาน กสทช. โดยมอบหมายให้บมจ.ทีโอที  เป็นผู้ดำเนินการต่อเนื่องในลักษณะเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการดีอีดังกล่าว
          ดังนั้น ที่ประชุม กสทช. จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติให้สำนักงาน กสทช. ชะลอแผนการจัดการประกวดราคาโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลจำนวน 15,732 หมู่บ้าน จนกว่าจะได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วจึงนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
          อีกทั้ง ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (แผนยูโซ่) เพื่อใช้จ่ายครอบคลุมพื้นที่ โซน ซี  ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา 5 ปีด้วย
          "กระทรวงดีอีให้ทีโอทีทำเอง เราก็จัดสรรงบที่เหลือจากการติดตั้งโครงการในระยะแรกจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ที่มีงบประมาณเหลือ 2,655 ล้านบาท มาดำเนินการ โดยกระทรวงดีอีจะใช้งบประมาณจากเงินที่เหลือ 2,440 ล้านบาท ไปทำการติดตั้งระหว่างเดือนมี.ค.-ธ.ค.2561" เลขาธิการกสทช.ระบุ
          บอร์ดกสทช.ยังได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ที่ผ่านบอร์ดดีอีแล้วจำนวน 3,820 ล้านบาท แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำ 2,075 ล้านบาท และงบลงทุนเดิม 1,744 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดกรอบวงเงินงบการลงทุนใหม่ เนื่องจากบอร์ดกสทช.ชุดปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาการ และเห็นว่า การปรับโครงสร้างใหม่ควรเป็นอำนาจ ของ บอร์ดกสทช.ชุดใหม่เป็นผู้พิจารณา จึงจะเหมาะสมกว่า
          กสทช.รักษาการณ์มีอำนาจจัดประมูลคลื่นความถี่ 900,1800 หรือไม่ ตอนนี้กฤษฎีกายังไม่ตอบกลับมา จึงชะลอการประมูลออกไป
          ฐากร ตัณฑสิทธิ์