ยักษ์น้ำ-สื่อสาร ชู "Smart Water"ร่วมพัฒนาระบบน้ำใน Digital Park

"อีสท์ วอเตอร์" ผสานความร่วมมือ "แคท เทเลคอม" วางแผนพัฒนาระบบนาครบวงจรในพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ชูการบริหารจัดการนาทั้งระบบตั้งแต่นาดิบ น้าอุตสาหกรรมบาบัดน้าเสียและรีไซเคิล เน้น Smart Water เพื่อ บริหารจัดการน้าแบบ เบ็ดเสร็จ
          นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรม การผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า ปีนี้ อีสท์ วอเตอร์ เตรียมประกาศรุกธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมก้าวสู่การเป็น  Smart Water 4.0 เพื่อขานรับนโยบาย Tha-
          land 4.0 ของรัฐบาล  และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้วยความพร้อมของโครง ข่ายท่อส่งน้ำดิบและศักยภาพของเรา มั่นใจได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในอนาคตได้อย่างครบวงจร พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงสุด เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า เรามองว่า อีสท์ วอเตอร์ มีศักยภาพเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC  ในขณะที่ CAT เองมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ Digital Park Thailand  ให้เป็นศูนย์กลางการลง ทุนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน ดิจิตอลที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายใต้แนวคิด Smart City อันจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต
          ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญ  โครงการจึงจำเป็นต้องมีแผนรองรับการจัดหาน้ำในระยะยาวให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาในอนาคต  ความต้องการใช้น้ำในระยะแรกรวม 15,500 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นน้ำสะอาดเพื่อพื้นที่พักอาศัย พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ทั่วไป 3,500 ลบ.ม./วัน น้ำอุตสาหกรรมเพื่อหล่อเย็น Data Center 12,000 ลบ.ม./วัน ระบบ บำบัดน้ำเสียและระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ขนาด 3,000 ลบ.ม./วัน เพื่อ Recycle น้ำเป็นระบบ Zero Discharge
          สำหรับความร่วมมือกันระหว่าง อีสท์ วอเตอร์ กับ CAT นั้นจะแบ่งการดำเนินงานเป็นระยะๆ โดยระยะแรกจะเป็นการวางแผนและออกแบบการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  หลังจากนั้นจึงจะพิจารณารูปแบบในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนร่วมกันต่อไป
          สำหรับการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลภายใต้แนวคิด Smart City นั้น อีสท์ วอเตอร์ ก็ส่งสัญญาณตอบรับแนวคิดดังกล่าว  โดยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ชูความเป็น Smart Water 4.0 เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำ คุณภาพ แรงดัน และการรั่วซึมในระบบได้แบบ Real-Time
          โดยทั้งหมดนี้สามารถดำเนินการได้ผ่าน Application หรือเว็บเพจ เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ  ลดปริมาณน้ำสูญเสียและต้นทุนในการดูแลระบบรวมถึงระบบการชำระค่าน้ำ  พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ  ด้วยการควบคุมทั้งระบบจาก Control Center เพียงจุดเดียว ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำภายใน Digital Park Thailand เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย มากยิ่งขึ้น พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart City ที่สำคัญของประเทศ
          "อีสท์ วอเตอร์ ได้วางรากฐานการสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบความยาวกว่า 500 กม. ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC ไว้ทั้งหมด ซึ่งแนวท่อหลักของเราอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ Digital Park Thailand เพียง 400 เมตร  สามารถเชื่อม โยงระบบท่อส่งน้ำดิบได้ทันที" นาย จิรายุทธ กล่าว

          --ทรานสปอร์ต เจอร์นัล ฉบับวันที่ 1-15 มี.ค. 2561--