"บอร์ดดีอี"เร่งเน็ตประชารัฐโซนซี

กรุงเทพธุรกิจ มติบอร์ด"ดีอี"นัดแรกปี 2561 เห็นชอบการต่อยอดเน็ตประชารัฐ พร้อมให้บริการโครงข่ายแบบเปิด ผลักดันให้ประชาชนต่อยอดใช้ประโยชน์ รวมถึงให้กสทช.พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนยูโซ่ สำหรับให้บริการครอบคลุมพื้นที่โซนซี ทั้ง 40,432 หมู่บ้าน ดีเดย์ดำเนินการ 1 ต.ค.นี้ทันที
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า การประชุม คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแทนนายกรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการโครงการเน็ตประชารัฐ ที่กระทรวงดีอีดำเนินการติดตั้งแล้ว เสร็จสิ้น 24,700 หมู่บ้านตั้งแต่ปี 2560 รวมถึงการดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้กับประชาชน ซึ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในเดือนก.ย.2561
          นอกจากนี้ เพื่อเกิดการบูรณาการ ใช้งานทรัพยากรสื่อสาร และลดปัญหา ความซ้ำซ้อนในการลงทุน รัฐจะเป็น ผู้ลงทุนการวางรูปแบบสถาปัตยกรรม โครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด (โอเพ่น แอ็คเซ็ส) ตลอดจน ส่งเสริมการแข่งขันตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ในส่วนการให้บริการปลายทาง (ลาส ไมล์) อีกทั้ง ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการ กำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการ โครงข่ายแบบเปิด (โอเพ่น แอ็คเซ็ส เน็ตเวิร์ค) ในการใช้งานโครงข่ายเน็ต ประชารัฐ
          สำหรับการต่อยอดเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ สำหรับประชาชน
          นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบในหลักการ ตามที่กระทรวงดีอีเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ดังนี้ 1.ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่โซนซีที่เหลือ จำนวน 15,732 หมู่บ้าน แทนสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยหากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ จะมีการนำงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการโครงการเน็ตประชารัฐมาดำเนินการ
          พร้อมทั้งมีมติให้ กสทช. พิจารณา การจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัด ให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (แผนยูโซ่) มาใช้ในการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ โซนซี ทั้งหมด 40,423 หมู่บ้าน
          โดยให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ ไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ พร้อมดูแลและบำรุงรักษาโครงข่าย เน็ตประชารัฐที่ครอบคลุมหมู่บ้านเป็น ระยะเวลา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต สาธารณะ หรือ ศูนย์ยูโซ่ เน็ต และศูนย์ดิจิทัล ชุมชน เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป