JASปันผลปี60อีกหุ้นละ20สต. กำหนดแขวนXDวันที่12มี.ค.นี้

 JAS จ่ายปันผลงวดปี 60 อีก 0.20 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 12 มี.ค.นี้ ส่วนกำไรสุทธิปี 60 อยู่ที่ 2,693 ล้านบาท ลดลง 11.43% โชว์ลูกค้า 3BB สิ้นปี 60 พุ่ง 2.726 ล้านราย พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุน 263.37 ล้านหุ้น เพื่อรองรับใช้สิทธิ JAS-W3
          นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยว่า บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD หรือผู้ซื้อไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 มี.ค. 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พ.ค. 2561
          สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,693 ล้านบาท ลดลง 11.43% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,001 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2560 จำนวน 2,392 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 555 ล้านบาท และปรับปรุงการปรับอัตราค่าเช่า OFC ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF จำนวน 297 ล้านบาท หักด้วยสำรองหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB จำนวน 225 ล้านบาท สำรองประมาณการหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท จำนวน 12 ล้านบาท และบันทึก Deferred Tax ของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 313 ล้านบาท
          ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงานในปี 2560 จำนวน 17,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,742 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อน ที่มีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 15,991 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจาก TTTBB
          สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของ TTTBB หรือลูกค้า 3BB ในปี 2560 มีจำนวนเพิ่มขึ้นสุทธิ (Net Additional Subscriber) 370,153 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกค้า FTTx โดยในปี 2560 มีจำนวนลูกค้า FTTx เพิ่มขึ้นสุทธิ 201,358 ราย จากปีก่อน ที่มีลูกค้า FTTx เพิ่มขึ้นสุทธิอยู่ที่ 36,171 ราย ทำให้ในปัจจุบันจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB มีจำนวนทั้งสิ้น 2.726 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นลูกค้าที่ใช้บริการ FTTx ประมาณ 317,661 ราย
          นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 131,687,249.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,645,998,283.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,777,685,533 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 263,374,499 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เป็นการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (JAS-W3) เพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญซึ่งจะได้จัดสรรไว้เพียงพอสำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือในจำนวน 1,940,897,775 หน่วย ได้ทั้งจำนวน ตามอัตราการใช้สิทธิในปัจจุบัน ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1.101 หุ้น
          ทั้งนี้ บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องลดทุนจดทะเบียนในจำนวน 936,776,975.50 บาท แบ่งออกเป็น 1,873,553,951 หุ้น ซึ่งยังไม่ได้ออกจำหน่าย เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
          ขณะที่ในปี 2560 JASIF มีรายได้รวม 5,803.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.12% จากปีก่อน ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 5,468.48 ล้านบาท และมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 เท่ากับ 58,755.38 ล้านบาท คิดเป็น 10.6828 บาท/หน่วย และคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (yield) ประมาณ 12%