คัด "นักข่าวแห่งอนาคตทรู"หาประสบการณ์กับบีบีซี

 กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย BBC World News สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 และผู้ร่วมสนับสนุน ชวนนิสิตนักศึกษาปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ร่วมโครงการ "นักข่าวแห่งอนาคตทรู" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติงานข่าวกับคนในวงการวิชาชีพระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก โดยนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ 2 คน จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวที่ BBC World News ลอนดอน และฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือน ส่วนนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค 5 คน จะได้ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือน
          ในปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มีรางวัลพิเศษสำหรับนักข่าวแห่งอนาคต ทรู จะได้รับโอกาสร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2018 ณ รัฐสภา สกอตแลนด์ จำนวน 2 รางวัล โดยมอบให้นักข่าวแห่งอนาคตในกรุงเทพฯ ปริมณฑล 1 รางวัล และนักข่าวแห่งอนาคตต่างจังหวัด 1 รางวัล และเปิดโอกาสให้นักข่าวแห่งอนาคตทรูที่ผ่านการสอบรอบแรกทั้ง 30 คน มีโอกาสสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 คน อีกด้วย
          สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.trueplookpanya.com วันนี้ถึง 24 มี.ค.2561 สอบคัดเลือกรอบแรก 24 มี.ค. 2561 พร้อมกัน 10 แห่งทั่วประเทศ