"มทส.-เอไอเอส"ติดตั้งโครงสร้าง IoT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส ลงนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายแถบความถี่แคบ สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (NB-IoT)" โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับโครงการเมืองอัจฉริยะในเมืองมหาวิทยาลัย เช่น การสัญจรอัจฉริยะ ระบบจองช่องจอดรถยนต์อัจฉริยะ
          นายเศรษฐวิทย์ ภูฉายา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ความร่วมมือ ครั้งนี้เพื่อวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย NB-IoT โดยเอไอเอสจะติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานจริงในปัจจุบันสำหรับการแพร่กระจายสัญญาณเครือข่ายแถบความถี่แคบเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง การเชื่อมต่อนี้มุ่งสำหรับประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ในลักษณะที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าไปปฏิบัติงานจริงกับอุปกรณ์เหล่านี้ที่ติดตั้งจริงภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย การทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครือข่ายต่อการให้บริการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับตัวตรวจรู้ชนิดต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อินฟราเรดระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบที่รองรับ NB-IoT และวางแผนการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          ทั้งยังเพิ่มโอกาสให้นักพัฒนา นักวิจัย ได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและระบบสหกิจศึกษา ให้สามารถฝึกปฏิบัติงานจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานจริงที่ ติดตั้งอยู่ที่บริษัทและภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงผลิตบัณฑิตเป็นวิศวกรทางด้านโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ