"มทส.-เอกชน"ปันวิศวะโทรคมนาคมรองรับมหา"ลัยดิจิตอล

รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. กับบ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาเครือข่ายแถบความถี่แคบสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง มทส. ว่า มทส.ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีแนวทางดำเนินการโครงการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ใช้ ไอซีทีและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล
          "การสร้างความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักพัฒนา นักวิจัย ได้เข้าถึงเทคโนโลยี เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและระบบสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานจริงที่ติดตั้งอยู่ที่บริษัทและภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงผลิตบัณฑิตเป็นวิศวกรทางด้านโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในระดับวิศวกร ทั้งการจัดฝึกอบรม การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีใหม่ หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา" รองอธิการบดี มทส.กล่าว
          ด้าน ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแถบความถี่แคบ โดยเอไอเอสจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานจริงในปัจจุบัน สำหรับการแพร่กระจายสัญญาณเครือข่ายแถบความถี่แคบสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ให้ใช้ประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในลักษณะที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าไปปฏิบัติงานจริงกับอุปกรณ์เหล่านี้ที่ติดตั้งจริงภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย